Barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Et barn med nedsatt funksjonsevne har rett til samme barnehagetilbud som andre barn. 

Barnehagen vil gjøre en vurdering, sammen med foreldrene, om hva barnet eventuelt trenger av tilrettelegging. Barnehagen kan legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne på forskjellige måter:
  • tilpasninger av barnehagebygget
  • forskjellig utstyr
  • ekstra bemanning
  • opplæring av ansatte

Kriterier

Et barn har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Hvis den nødvendige tilretteleggingen er en stor økonomisk byrde for barnehagen, kan barnet få tilbud om plass i en annen barnehage.

Søknadsveiledning

Både kommunen og barnehagen er ansvarlige for å vurdere om barnet har behov for tilrettelegging, men du som forelder kan også ta initiativ til at barnehagen skal starte en slik vurdering. 

Søknadsbehandling

Det er ingen lovpålagt søknadsprosedyre for denne tjenesten. 
Kommunen gjør en vurdering av barnets behov og hvis det viser seg at barnet trenger tilrettelegging, fatter kommunen et vedtak om det.

Søknadsklage

Når kommunen har fattet et enkeltvedtak, utløser dette en rett til å klage. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 37.