Tilskudd til tiltak for lavinntektsfamilier

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fordelt midler til tiltak under støtteordningen som skal inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier. Disse midlene fordeles etter at  politisk og administrativ ledelse har sendt inn en innstilling til direktoratet på innkomne søknader i kommunen.

Nå foreligger fordelingen for hele landet. Den viser at tiltak i Karmøy er tilgodesett med 1,25 millioner kroner:

  • Møteplassen (IOGT);  430´(500´i 2019)
  • Nord-Karmøy frivillighetssentral (IOGT); 250´(nytt prosjekt som søker midler)
  • Skattkammeret (Kirkens Bymisjon); 295´(400´i 2019)
  • UNIK senteret (kommunen); 140´(150´i 2019)
  • Heart Karmøy; 100´(nytt prosjekt som søker midler)
Kjør for livet fikk tilskudd i 2019 (260´).
Årets tildeling til Karmøy er noe mindre enn 1,31 millioner i 2019). Bufdir har i år valgt å fordele midlene på en søker mer enn i  2019.