Tidlig tiltak for barnets beste

Sektor barnehage i Karmøy har i samarbeid med barnevernet, PPT og Helsestasjon, opprettet et tidlig tiltaksteam (TID TIL), som tilbyr konsultasjon når barnehagen har en begynnende bekymring for barns oppvekstsvilkår.

-TID TIL har som mål å styrke barnehagens handlingskompetanse når det oppstår alvorlig bekymring for barn. I saker der det kan være fare for at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt, er det nyttig å søke tverrfaglig råd og veiledning.

Teamet kan også bidra innen tema som rus, traumer og skadelig seksuelle adferd, sier rådgiver og fagansvarlig Nina Hegglund.

TID TIL er et supplerende tiltak for å få et tverrfaglig perspektiv på barnehagens bekymring. Sakene drøftes anonymt og TID TIL overtar ikke ansvar fra rådsøker. Metoden som benyttes er reflekterende team. Det innebærer at rådsøker kort presenterer saken for teamet. Deretter åpnes det opp for oppklarende spørsmål, før teamet drøfter og reflekterer over informasjonen, mens rådsøker lytter. Styrer har ansvar for hvordan saken håndteres videre, herunder om det skal settes inn nye tiltak, og/eller om saken skal meldes til barnevernstjenesten/politiet.

Barns rettssikkerhet ivaretas best når vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og annen omsorgssvikt avdekkes, og riktig og samordnet hjelpetiltak settes inn så tidlig som mulig.