Spørreundersøkelse om kvalitet i omsorgstjenestene

Resultater

Resultatene ble lagt fram for hovedutvalg helse og omsorg i juni 2020. De ulike virksomhetene og avdelingene jobber med å følge opp denne.

 

Tidligere nyhetssak om undersøkelsen

Teksten nedenfor er fra nyhetssaken som ble publisert på kommunens nettside i forbindelse med oppstart av undersøkelsen.

Karmøy kommune skal i løpet av februar 2020 gjennomføre brukerundersøkelse for pasienter med langtidsplass i sykehjem og for deres pårørende. Det vil også bli gjennomført brukerundersøkelse for deltakere i dagtilbud for eldre.

-Undersøkelsene er et viktig ledd i målet om økt brukermedvirkning og vil gi oss et grunnlag til å forbedre tjenestene og dialogen med pasientene. Undersøkelsene vil også være nyttige i arbeidet med kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet. Vi håper derfor at flest mulig vil svare. Vi ser fram til å kunne analysere og presentere resultatene, sier omsorgssjef Bodhild Eriksen.

Slik foregår undersøkelsene

Undersøkelsen blant pasientene i sykehjem og deltakerne i dagtilbud for eldre gjennomføres ved intervjuer. 

Den nærmeste pårørende til pasientene med langtidsplass i sykehjem vil i løpet av uke 6 få skjema og ferdig frankert svarkonvolutt tilsendt hjem i posten. De har også mulighet til å svare elektronisk ved å oppgi en innloggingskode (fra skjemaet) på www.bedrekommune.no. Svarfristen er 1. mars.

I undersøkelsene benyttes et standardisert opplegg fra bedrekommune.no. Dette verktøyet er utviklet av KS, og kan benyttes for flere av kommunens tjenester. Her er det ferdige skjema med spørsmål om bl.a. kvalitet, brukermedvirkning, dialog med ansatte og informasjon fra kommunen. Respondentene blir bedt om å ta stilling til ulike påstander knyttet til tjenestene de mottar. Svarene gis ved å krysse av på en 6-delt skala hvor 1 er «helt uenig» og 6 er «helt enig». Det er også mulig å svare «vet ikke». Respondentene blir også bedt om å ta stilling til et generelt spørsmål som skal måle samlet vurdering av kvaliteten ved tjenesten. Undersøkelseopplegget er utformet slik at besvarelsene blir behandlet anonymt.