Skjemaer til bruk for innbyggere i Bokn kommune

Skjemanavn Filtype
Anmodning om forhåndskonferanse Word
Avstandserklæring PDF
Avtale om leie av jord Word
Bestilling av eierliste naboliste PDF
Bestilling rørleggerkontroll  Lenke
Deling av driftsenhet Word
Deling av eiendom – Veiledning PDF
Deling/oppmåling – rekvisisjon PDF
Deponeringsplan for matjord Word
Dispensasjon PDF
Drenering av jordbruksjord Lenke
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom PDF
Eiendom – sammenslåing PDF
Eiendomskartet – krav om retting PDF
Endring av renovasjonsavgiften Word
Erklæring om rettighet i fast eiendom elektronisk PDF
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering Lenke
Fritak for bo og driveplikt Word
Gjerdeklyvere og hundegrinder PDF
Kommunaltekniske normer Lenke
Mal for grensejusteringsavtale Word
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt PDF
Nabovarsel – Innhold og varslingsmåter PDF
Nabovarsel etter plan- og bygningsloven – Veiledning PDF
Oppmålingsforretning – fullmakt PDF
Referat forhåndskonferanse Word
Reguleringsplan – oppstarsmøte – Bestillingsskjema Word
Reguleringsplan – oppstarsmøte – Mal til referat Word
Rørleggermelding Word
Seksjonering og reseksjonering, søknader og veiledninger Lenke
Skjema til jordbruk og skogbruk – Statens landbruksforvaltning (SLF) – lenke Lenke
Skjemaer knyttet til byggesøknader. Også nabovarsel Lenke
SMIL-søknader Lenke
Utslippstillatelse, Bolig- og fritidsbebyggelse PDF
VA – Ferdigmelding Word
VA – Rørleggermelding Word
Veiledning til seksjonering av eiendom – nybygg PDF
Veiledning til seksjonering av eiendom – bestående bygg PDF
Veiledninger for byggesøknader Lenke
Vektor situasjonskart & Digitalt orthofoto – Bestillingsskjema Word
Vektor situasjonskart & Digitalt ortofoto – Prisinformasjon