Skjema A-Å

Her finner du oversikt over kommunens skjemaer.

Har du tidligere lagret et påbegynt elektronisk skjema, kan du hente det frem med å gå på oversikten over kommunens elektroniske skjemaer og klikke på “Mine saker”

Tittel på skjemaSkjematype
Aktivitetskort og dekning av medlemskap i frivillig organisasjonElektronisk
Arbeidsvarsling i vegExcel
Arrangement (restriksjoner knyttet til smitte)Elektronisk
Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale – meldeskjemaElektronisk
Avkjørsel til kommunal vei – søknadElektronisk
Avstandserklæring Word
Avtale om leie av jordWord
Badeanlegg, basseng, badstu – meldeskjemaElektronisk
Barnehage – søknad om godkjenning (barnehageloven)Elektronisk
Barnehage – søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder/styrerElektronisk
Barnevern, miljøarbeider/tilsynsfører – søknadElektronisk
Bestandsplanområde – søknad om godkjenning/endringElektronisk
Bestilling av kart, nabolister, megleroppgaver med merElektronisk
Bestilling rørleggerkontrollLenke
Besøkshjem/familieavlaster – registreringElektronisk
Bevilling – melding om endringerElektronisk
Byggesøknadsskjemaer. Også nabovarsel, lenke til dbikLenke
Byggesøknad. Elektroniske tjenester for profesjonelle Lenke
Deling av driftsenhetWord
Deling av eiendom – veiledningPDF
Deling og oppmåling – RekvisisjonPDF
Deponeringsplan for matjordWord
DispensasjonPDF
Dispensasjon fra byggegrense til kommunal vei – søknadElektronisk
Disponering av kommunale torg og parkerElektronisk
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – søknadElektronisk
Driveplikt – søknad om fritakElektronisk
Egenerklæring for bruk av motorsag i kommunale friområderWord
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendomLenke
Eiendomsskatt – nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt av rimelighetshensynElektronisk
Eiendomsskatt – klageWord
Eiendom – sammenslåingPDF
Eiendomskartet – krav om rettingPDF
Enkeltvedtak – klageElektronisk
Erklæring om rettighet i fast eiendom, elektronisk  (kartverket)Lenke
Erklæring om rettighet i fast eiendom når Karmøy kommune skal være innsender i forbindelse med oppmålingssak.PDF
FellesføringLenke
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn – søknadElektronisk
Ferdigattest – søknadElektronisk
FestivaltilskuddElektronisk
Fritak for feieavgiftElektronisk, Hbre
Fritak for solidaransvar – søknadPDF
Fritidskontakt/støttekontakt – registreringElektronisk
Fysio- og ergoterapitjenester – søknadElektronisk
Også tilgjengelig i PDF
Generell henvendelse til kommunenElektronisk
Gjerdeklyver og hundegrinder, søknadPDF
Graving i kommunal vei/grunn – Gravesøknad med egenmeldingsskjemaExcel
Grensejustering – Mal til avtaleWord
Helse- og omsorgstjenester – søknadElektronisk
Også tilgjengelig i PDF
Hogst i vernskogWord
Innsending av personopplysningerElektronisk
Innsyn i pasientjournalWord
Kandidat til kommunens kulturpris – forslagElektronisk
KartbestillingElektronisk
Kjøletårn og/eller luftskrubbere – meldingElektronisk
Klage på forurensing eller miljøfaktorer som kan påvirke helsenElektronisk
Kommunal bolig – søknadElektronisk
Også tilgjengelig i PDF
Kommunal tjeneste – klageElektronisk
Kommunal vielse – ettersending av prøvingsattestElektronisk
Kommunal vielse – registreringElektronisk
Kommunale eiendomsavgifter – klageElektronisk
Kulturstipend – søknadElektronisk
Landbruksskjema – Statens landbruksforvaltning (SLF)Lenke
Ledsagerbevis – søknadElektronisk
LegaterPDF og Excel
Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking – melding/søknad om godkjenningElektronisk
Melding om arrangementWord
Melding om montering av ildstedElektronisk, Hbre
Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelseElektronisk
Motorferdsel i utmark – meldingElektronisk
Motorferdsel i utmark – søknadElektronisk
Nabovarsel – Innhold og varslingsmåterPDF
Nabovarsel etter plan- og bygningsloven  – spesielle problemstillingerPDF
Offentlig høring – høringssvarElektronisk
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)Elektronisk
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)Elektronisk
Oppmålingsforretning – fullmaktPDF
Overnatting på skole eller forsamlingslokale – MeldingElektronisk, hbre
Overnatting på skole eller forsamlingslokale – RetningslinjerNettside, hbre
Parkeringskort for institusjon med forflytningshemmede – søknadElektronisk
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – søknadElektronisk
Plombering av vanninntak-fjerning av plombeWord
PPT – Henvisning til PP-tjenesten – GrunnskoleWord
Pedagogisk rapport skoleelever – vedlegg til henvisningWord
PPT – Henvisning til PP-tjenesten –  Barnehage Word
Pedagogisk rapport for barn i barnehage – vedlegg til henvisningWord
Referat forhåndskonferanseWord
Reguleringsplan – oppstarsmøte – BestillingsskjemaWord
Reguleringsplan – oppstarsmøte – Mal til referatWord
Reseksjonering – søknadPDF
Salgsbevilling – søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1Elektronisk
Salgsbevilling – søknad om utvidet bevilling for gårdssalg (alkohol gr. 2)Elektronisk
Seksjonering – søknadPDF
Serverings- og/eller skjenkebevilling – søknadElektronisk
Skjenkebevilling – søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)Elektronisk
Skjenkebevilling – søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)Elektronisk
Skjenkebevilling – søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)Elektronisk
Skole/barnehage – Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)Elektronisk
SkuddpremieWord
Startlån, LenkeLenke
Støygrenser ved bygg-/anleggsvirksomhet – søknad om overskridelseElektronisk
Tillatelse – søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenningElektronisk
Tilrettelagt barnehagetilbud – melding om behovElektronisk
Tilskudd fra feriefond for psykisk utviklingshemmedeElektronisk
Tilskudd til friluftsanleggWord
Tilskudd til nærmiljøanleggElektronisk
Tilskudd til utredning og prosjektering – søknadElektronisk
Tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg og anleggElektronisk
Tiltak – melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningslovenElektronisk
Tiltak – søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett med dispensasjonssøknadElektronisk
Trygghetsalarm – søknadElektronisk
Også tilgjengelig i pdf
Utskiftning og sanering av nedgravde oljetankerWord
Utslippstillatelse – søknadElektronisk
Vald – søknad om godkjenning/endringElektronisk
Vann og avløp – Arbeid utført på private stikkledningerWord
Vann og avløp – ferdigmeldingElektronisk
Vann og avløp – rørleggermeldingElektronisk
Varsel om kritikkverdige forholdElektronisk
Økonomisk sosialhjelp NAVElektronisk
Også tilgjengelig i pdf
Åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende – melding til kommunenElektronisk