Skjema A-Å

Her er det oversikt over kommunens skjemaer.

Har du tidligere lagret et påbegynt elektronisk skjema, kan du hente det frem med å gå på oversikten over kommunens elektroniske skjemaer og klikke på “Mine saker”

Tittel på skjema Skjematype
Aktivitetskort og dekning av medlemskap i frivillig organisasjon Elektronisk
Arbeidsvarsling i veg Excel
Arrangement (restriksjoner knyttet til smitte) Elektronisk
Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale – meldeskjema Elektronisk
Avkjørsel til kommunal vei – søknad Elektronisk
Avstandserklæring  Word
Avtale om leie av jord Word
Badeanlegg, basseng, badstu – meldeskjema Elektronisk
Barnehage – søknad om godkjenning (barnehageloven) Elektronisk
Barnehage – søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer Elektronisk
Barnevern, miljøarbeider/tilsynsfører – søknad Elektronisk
Bestandsplanområde – søknad om godkjenning/endring Elektronisk
Bestilling av kart, nabolister, megleroppgaver med mer Elektronisk
Bestilling rørleggerkontroll Lenke
Besøkshjem/familieavlaster – registrering Elektronisk
Bevilling – melding om endringer Elektronisk
Byggesøknadsskjemaer. Også nabovarsel, lenke til dbik Lenke
Byggesøknad. Elektroniske tjenester for profesjonelle  Lenke
Deling av driftsenhet Word
Deling av eiendom – veiledning PDF
Deling og oppmåling – Rekvisisjon PDF
Deponeringsplan for matjord Word
Dispensasjon PDF
Dispensasjon fra byggegrense til kommunal vei – søknad Elektronisk
Disponering av kommunale torg og parker Elektronisk
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – søknad Elektronisk
Driveplikt – søknad om fritak Elektronisk
Egenerklæring for bruk av motorsag i kommunale friområder Word
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Lenke
Eiendomsskatt – nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt av rimelighetshensyn Elektronisk
Eiendomsskatt – klage Word
Eiendom – sammenslåing PDF
Eiendomskartet – krav om retting PDF
Endring av renovasjonsavgiften Word
Enkeltvedtak – klage Elektronisk
Erklæring om rettighet i fast eiendom, elektronisk  (kartverket) Lenke
Erklæring om rettighet i fast eiendom når Karmøy kommune skal være innsender i forbindelse med oppmålingssak. PDF
Fellesføring Lenke
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn – søknad Elektronisk
Ferdigattest – søknad Elektronisk
Festivaltilskudd Elektronisk
Fritak for feieavgift Elektronisk, Hbre
Fritak for solidaransvar – søknad PDF
Fritidskontakt/støttekontakt – registrering Elektronisk
Fysio- og ergoterapitjenester – søknad Elektronisk
Også tilgjengelig i PDF
Generell henvendelse til kommunen Elektronisk
Gjerdeklyver og hundegrinder, søknad PDF
Graving i kommunal vei/grunn – Gravesøknad med egenmeldingsskjema Excel
Graving i kommunal vei/grunn – Egenkontroll for istandsetting Elektronisk
Grensejustering – Mal til avtale Word
Helse- og omsorgstjenester – søknad Elektronisk
Også tilgjengelig i PDF
Hogst i vernskog Word
Innsending av personopplysninger Elektronisk
Innsyn i pasientjournal Word
Kandidat til kommunens kulturpris – forslag Elektronisk
Kartbestilling Elektronisk
Kjøletårn og/eller luftskrubbere – melding Elektronisk
Klage på forurensing eller miljøfaktorer som kan påvirke helsen Elektronisk
Kommunal bolig – søknad Elektronisk
Også tilgjengelig i PDF
Kommunal tjeneste – klage Elektronisk
Kommunal vielse – ettersending av prøvingsattest Elektronisk
Kommunal vielse – registrering Elektronisk
Kommunale eiendomsavgifter – klage Elektronisk
Kulturstipend – søknad Elektronisk
Landbruksskjema – Statens landbruksforvaltning (SLF) Lenke
Ledsagerbevis – søknad Elektronisk
Legater PDF og Excel
Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking – melding/søknad om godkjenning Elektronisk
Melding om arrangement Word
Melding om montering av ildsted Elektronisk, Hbre
Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse Elektronisk
Motorferdsel i utmark – melding Elektronisk
Motorferdsel i utmark – søknad Elektronisk
Nabovarsel – Innhold og varslingsmåter PDF
Nabovarsel etter plan- og bygningsloven  – spesielle problemstillinger PDF
Offentlig høring – høringssvar Elektronisk
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling) Elektronisk
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling) Elektronisk
Oppmålingsforretning – fullmakt PDF
Overnatting på skole eller forsamlingslokale – Melding
Elektronisk, hbre
Overnatting på skole eller forsamlingslokale – Retningslinjer Nettside, hbre
Parkeringskort for institusjon med forflytningshemmede – søknad Elektronisk
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – søknad Elektronisk
Plombering av vanninntak-fjerning av plombe Word
PPT – Henvisning til PP-tjenesten – Grunnskole Word
Pedagogisk rapport skoleelever – vedlegg til henvisning Word
PPT – Henvisning til PP-tjenesten –  Barnehage  Word
Pedagogisk rapport for barn i barnehage – vedlegg til henvisning Word
Referat forhåndskonferanse Word
Reguleringsplan – oppstarsmøte – Bestillingsskjema Word
Reguleringsplan – oppstarsmøte – Mal til referat Word
Renovasjon – endring av abonnement Elektronisk
Reseksjonering – søknad PDF
Salgsbevilling – søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 Elektronisk
Salgsbevilling – søknad om utvidet bevilling for gårdssalg (alkohol gr. 2) Elektronisk
Seksjonering – søknad PDF
Serverings- og/eller skjenkebevilling – søknad Elektronisk
Skjenkebevilling – søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Elektronisk
Skjenkebevilling – søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Elektronisk
Skjenkebevilling – søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Elektronisk
Skole/barnehage – Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern) Elektronisk
Skuddpremie Word
Startlån, Lenke Lenke
Støygrenser ved bygg-/anleggsvirksomhet – søknad om overskridelse Elektronisk
Tillatelse – søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Elektronisk
Tilrettelagt barnehagetilbud – melding om behov Elektronisk
Tilskudd fra feriefond for psykisk utviklingshemmede Elektronisk
Tilskudd til friluftsanlegg Word
Tilskudd til nærmiljøanlegg Elektronisk
Tilskudd til utredning og prosjektering – søknad Elektronisk
Tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg og anlegg Elektronisk
Tiltak – melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven Elektronisk
Tiltak – søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett med dispensasjonssøknad Elektronisk
Trygghetsalarm – søknad Elektronisk
Også tilgjengelig i pdf
Utskiftning og sanering av nedgravde oljetanker Word
Utslippstillatelse – søknad Elektronisk
Vald – søknad om godkjenning/endring Elektronisk
Vann og avløp – Arbeid utført på private stikkledninger Word
Vann og avløp – ferdigmelding Elektronisk
Vann og avløp – rørleggermelding Elektronisk
Varsel om kritikkverdige forhold Elektronisk
Økonomisk sosialhjelp NAV Elektronisk
Også tilgjengelig i pdf
Åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende – melding til kommunen Elektronisk