Skjema A-Å

Her finner du oversikt over kommunens skjemaer.

Har du tidligere lagret et påbegynt elektronisk skjema, kan du hente det frem med å gå på oversikten over kommunens elektroniske skjemaer og klikke på “Mine saker”

Tittel på skjemaSkjematype
Arrangement – meldingWord
Aktivitetskort og dekning av medlemskap i frivillig organisasjonElektronisk
Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale – meldeskjemaElektronisk
Avstandserklæring  (bolig og eiendom)Word
Badeanlegg, basseng, badstu – meldeskjemaElektronisk
Barnehage – melding om behov for tilrettelagt tilbudElektronisk
Barnehage – søknad om godkjenning (barnehageloven)Elektronisk
Barnehage – søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder/styrerElektronisk
Barnehage – søknad om betalingsreduksjonWord
Barnehage – søknad om plassElektronisk
Barnevern, miljøarbeider/tilsynsfører – søknadElektronisk
Bestandsplanområde – søknad om godkjenning/endringElektronisk
Besøkshjem/familieavlaster – registreringElektronisk
Bevilling (alkohol/servering) – melding om endringerElektronisk
Boligtilskudd – søknad om tilskudd til utredning og prosjekteringElektronisk
Byggesøknadsskjemaer. Også nabovarsel, lenke til dbikLenke
Byggesøknad. Elektroniske tjenester for profesjonelle Lenke
Deling av driftsenhet (landbruk)Word
Deling av eiendom – veiledningPDF
Deling og oppmåling – Rekvisisjon (eiendom)PDF
Dispensasjon fra plan- og bygningslovenPDF
Dispensasjon fra byggegrense til kommunal vei – søknadElektronisk
Driveplikt – søknad om fritakElektronisk
Eiendomsskatt – nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt av rimelighetshensynElektronisk
Eiendomsskatt – klageWord
Eiendom – sammenslåingPDF
Eiendom – erklæring om rettighet i fast eiendom, elektronisk  (kartverket)Lenke
Eiendom – erklæring om rettighet i fast eiendom når Karmøy kommune skal være innsender i forbindelse med oppmålingssak.PDF
Eiendomskartet – krav om rettingPDF
Enkelt byggetiltak – melding om plassering etter ferdigstillelseElektronisk
Enkeltvedtak – klageElektronisk
Ferdigattest – søknad (byggesak)Elektronisk
Feriefond for psykisk utviklingshemmede – søknad om tilskuddElektronisk
FestivaltilskuddElektronisk
Feieavgift – søknad om fritakElektronisk
Foreningsbygg/anlegg – tilskudd til reparasjon og vedlikeholdElektronisk
Forhåndskonferanse – bestilling (bygg og eiendom) Elektronisk
Forurensing eller miljøfaktorer som kan påvirke helsen – klageElektronisk
Friluftsanlegg – tilskuddWord
Fritidskontakt/støttekontakt – registreringElektronisk
Frivillige organisasjoner – søknad om driftstilskuddElektronisk
Fysio- og ergoterapitjenester – søknadElektronisk
Også tilgjengelig i PDF
Generell henvendelse til kommunenElektronisk
Gjerdeklyver og hundegrinder, søknadPDF
Graving i kommunal vei/grunn – søknad/egenmeldingsskjemaElektronisk
Grensejustering – mal til avtaleWord
Helse- og omsorgstjenester – søknadElektronisk
Også tilgjengelig i PDF
Hogst i vernskog – meldingWord
Ildsted – melding om monteringElektronisk
Kandidat til kommunens kulturpris – forslagElektronisk
Kart, nabolister, megleroppgaver med merElektronisk
Kjøletårn og/eller luftskrubbere – meldingElektronisk
Kommunal bolig – søknadElektronisk
Også tilgjengelig i PDF
Kommunal tjeneste – klageElektronisk
Kommunal vielse – ettersending av prøvingsattestElektronisk
Kommunal vielse – registreringElektronisk
Kommunale eiendomsavgifter – klageElektronisk
Kommunale torg og parker – disponeringElektronisk
Konsesjonsfrihet – egenerklæring ved erverv av fast eiendomLenke
Kontantstøtte, kommunal – søknadElektronisk
Kritikkverdige forhold – varsel (til bruk for innbyggere, ansatte, leverandører og andre)Elektronisk
Kulturstipend – søknadElektronisk
Landbruksskjema – Statens landbruksforvaltning (SLF)Lenke
Ledsagerbevis – søknadElektronisk
LegaterPDF og Excel
Leie av jord – avtaleWord
Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking – melding/søknad om godkjenningElektronisk
Matjord -deponeringsplanWord
Motorferdsel i utmark – meldingElektronisk
Motorferdsel i utmark – søknadElektronisk
Motorsag – egenerklæring for bruk i kommunale friområderWord
Nærmiljøanlegg – tilskuddElektronisk
Offentlig høring – høringssvarElektronisk
Oljetanker – melding om utskiftning og sanering av nedgravde tankerWord
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)Elektronisk
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)Elektronisk
Oppmålingsforretning – fullmaktPDF
Overnatting på skole eller forsamlingslokale – MeldingElektronisk, hbre
Overnatting på skole eller forsamlingslokale – RetningslinjerNettside, hbre
Parkeringskort for institusjon med forflytningshemmede – søknadElektronisk
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – søknadElektronisk
Pasientjournal – søknad om innsynWord
Plombering av vanninntak-fjerning av plombeWord
PPT – Henvisning til PP-tjenesten – GrunnskoleWord
PPT – pedagogisk rapport skoleelever – vedlegg til henvisningWord
PPT – Henvisning til PP-tjenesten –  Barnehage Word
PPT – pedagogisk rapport for barn i barnehage – vedlegg til henvisningWord
Referat forhåndskonferanse (byggesak) Word
Reguleringsplan – oppstarsmøte – BestillingsskjemaWord
Reguleringsplan – oppstarsmøte – Mal til referatWord
Reseksjonering – søknadPDF
Rørleggerkontroll – bestillingLenke
Salgsbevilling – søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1Elektronisk
Salgsbevilling – søknad om utvidet bevilling for gårdssalg (alkohol gr. 2)Elektronisk
Seksjonering – søknadPDF
Skole – Søknad om bytte av skoleElektronisk
Skolefritidsordningen (SFO) – søknad om plassElektronisk
Skolefritidsordningen (SFO) – søknad om betalingsreduksjonWord
Serverings- og/eller skjenkebevilling – søknadElektronisk
Skjenkebevilling – søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)Elektronisk
Skjenkebevilling – søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)Elektronisk
Skjenkebevilling – søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)Elektronisk
Skole/barnehage – Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)Elektronisk
Skuddpremie for mink og revWord
StartlånLenke
Støttekontakt – registreringElektronisk
Støygrenser ved bygg-/anleggsvirksomhet – søknad om overskridelseElektronisk
Tillatelse etter plan og bygningsloven – søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Elektronisk
Ulovlige tiltak (antatt) etter plan- og bygningsloven – meldingElektronisk
Tiltak – søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett med dispensasjonssøknadElektronisk
Trygghetsalarm – søknadElektronisk
Også tilgjengelig i pdf
Trær/kratt på kommunal grunn – søknad om felling/ryddingElektronisk
Ulovlige tiltak (antatt) etter plan- og bygningsloven – meldingElektronisk
Utslippstillatelse – søknadElektronisk
Vald – søknad om godkjenning/endring (hjortevilt/bever)Elektronisk
Vann og avløp – Arbeid utført på private stikkledningerWord
Vann og avløp – ferdigmeldingElektronisk
Vann og avløp – rørleggermeldingElektronisk
Varsel om kritikkverdige forholdElektronisk
Vei – arbeidsvarslingElektronisk
Vei – graving i kommunal vei/grunn – søknad/egenmeldingsskjemaElektronisk
Vei – søknad om avkjørsel til kommunal veiElektronisk
Økonomisk sosialhjelp NAVElektronisk
Også tilgjengelig i pdf
Åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende – melding til kommunenElektronisk