Psykisk helse | Rus

Kommunens rus- og psykisk helsetjeneste (ROP) gir tilbud til voksne med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. For barn og unge gis tjenestetilbudet ut fra helsestasjon og skolehelsetjenesten, PPT og barneverntjenesten.

MO senteret er på flyttefot og skal ut av sine lokaler innen 1.6.2022. Alle våre tjenester er i drift, men siden vi er midt i en stor flytteprosess, må kanskje folk vente litt lengre på få snakke med sin kurator, komme til time hos Rask psykisk helsehjelp eller få svar på andre forespørsler. Vi ber om at dere er litt tålmodige med oss gjennom denne prosessen. 

Rus- og psykisk helsetjeneste har en recovery-basert tilnærming. Målet er at personen skal finne sin egen vei. Utgangspunkt for tilbudet er hva personen selv mener er viktig å ha fokus på om verdier, målsettinger og ferdigheter. Siden recovery-metoden er såpass individuell, tilbys bl.a. en rekke aktiviteter. ROP Sør og ROP Nord yter helsetjenester blant annet etter vedtak fra bestillerkontoret i hjemmet til personer med rus og/eller psykiske lidelser. Se kontaktinformasjon til hver avdeling i menyen til høyre.

Mottak og Oppfølgingssenteret er et mottak for rus og psykiskhelsetjeneste i Karmøy kommune, og har kontorer i Kopervik. MO-senteret har også flere tjenester for personer som sliter med rus og psykiatri.

Telefon: 52 81 16 30

Tilgjengelig: 08.00-15.00

Besøksadresse: Havnagata 9, 4250 Kopervik

Mottak og oppfølgingssenteret kan voksne med rusproblematikk få gratis hjelp av sykepleier (evt. lege eller tannpleier) til blant annet følgende:

 • Råd og veiledning
 • Sårstell
 • Nytt brukerutstyr og retur av utstyr
 • Prevensjon
 • Prøvetaking i forhold til HIV og hepatitt, og evt. oppfølging av disse sykdommene
 • Bistå i kontakt med lege, sykehus og tannlege
 • Vaksinering
Sykepleier kan også komme på hjemmebesøk hvis det vurderes som nødvending.
Tannpleier er tilstede én gang i måneden. Karmøy DPS er på besøk én gang hver uke.

Rus og psykisk helsetjeneste tilbyr råd og veiledning for voksne som har utfordringer med rus og psykisk helse. På mottak og oppfølgingssenteret (MO-senteret) er det konsulenter som kan gi råd og veiledning til de som sliter med rus og psykisk helse. Tilbudet er for personer som er over 18 år og som bor i Karmøy kommune. Tilbudet er gratis.

Målgruppen:

 • er bekymret for eget eller andres rusbruk
 • ønsker hjelp til å håndtere rusrelaterte problemer, eller har spørsmål om rusproblematikk
 • er samarbeidspartner som fastlege, spesialisthelsetjeneste o.l.

Tjenester:

 • Råd og veiledning
 • Henvisning til medikamentfri behandling
 • Henvisning til LAR
 • Koordinering av tjenester; Vi har tett samarbeid med NAV, Bestillerkontor, fastlege, spesialisthelsetjenesten ect. Utarbeidelse av IP plan.


Pakkeforløpet innen rus og psykisk helse skal gi pasient og pårørende et behandlingsforløp som er helthelig, forutsigbar og uten unødvendig ventetid. Behandligen skal vuderes undervies og pasient og pårørende skal ha innflytelse på behandlingstiltak.

Les mer om Pakkeforløpet inne  rus og psykisk helse på Helsenorge eller Helsedirektoratet sine nettsider.

Ta kontakt med kontaktperson for Koordinerende Enhet (KE)


Å være pårørende til rusmisbrukere og personer med psykiske vansker kan være veldig utfordrende. Karmøy kommune og Veiledningssenteret for pårørende samarbeider om lavterskeltilbud til pårørende av rusavhengige, pårørende til personer med psykiske vansker og pårørende til innsatte i fengsel.Brosjyre - Veiledningssenteret for pårørende
Veiledningssenteret for pårørende (Haugesund) tilbyr samtalegrupper, pårørendeseminar og individuell- og familieveiledning til personer i målgruppen.

Følgende sitater fra pårørendesenterets informasjonsmateriell viser at det er vanskelig å være pårørende, og at det kan være godt å få noen å snakke med:

 • “Jeg glatter hele tiden over og pynter på ting, slik at ingen skal vite hvordan jeg egentlig har det.” Jente 14 år
 • “Ble overrasket da jeg deltok i gruppa, over hvor mange som forstod. Det var utrolig godt å møte andre i samme situasjon.” Gutt 17 år

Pårørendesenterets tilbud


Kontaktopplysninger

Pårørendesenteret i Haugesund

Telefon: 52 17 78 80

E-post: haugesund@veiledningssenter.no

Pårørendesenteret har også en facebookside som heter “Veiledningssenteret for pårørende, haugesund”


Friskliv og Mestring Karmøy kommune hjelper og støtter personer som ønsker å endre sine levevaner, og har som hensikt å fremme helse og forebygge sykdom.eMeistring er et behandlingstilbud for pasienter i Helse Vest, og holder til ved Haugaland DPS. eMeistring tilbyr internettbehandling med veiledning til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon. Les mer om tilbudet her