Regnskapet for 2018 lagt fram

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen presenterte 2018-regnskapet.

Det gikk greit for Karmøy kommune i 2018. Det skyldes ikke først og fremst kommunens egen drift, men høyere skatteinntekter. Rådmannen advarer om at kommunen går inn i 2019 med et for høyt kostnadsnivå. For første gang siden 2014 er samlet budsjettavvik i egen tjenesteproduksjon negativ, selv om det er positivt driftsresultat som følge eksterne forhold.

Et netto driftsresultat på 73 millioner kroner er ganske nær der det optimale. Som et mål på en sunn  økonomi, er det fastsatt et minimumstall på 1,75 prosent av de samlede driftsinntektene. Karmøy kom ut med et resultat på 2,4 prosent – av en total omsetning på 3,1 milliarder kroner, viser presentasjonen som rådmann Vibeke Vikse Johnsen presenterte mandag. Lønnsutgifter utgjorde i fjor 64,2 prosent av driftsutgiftene.

På tre punkter hadde Karmøy kommune i fjor et positivt avvik: Skatteinntekter (24 millioner mer enn anslått i statsbudsjettet), eiendomsskatt (17 millioner på grunn av nye industrianlegg som ble taksert i 2018) og mindre 16 millioner mindre i forbruk på barnehager på grunn av at det er redusert etterspørsel. Fortsatt er det krevende å treffe når det gjelder omsorg – merforbruket i 2018 ble på 35,5 millioner kroner. Totalt var netto mindreforbruk på 28,4 millioner kroner.

Karmøy kommune hadde ved årsskiftet 2,1 milliarder kroner i gjeld.