Rådmannens forord til budsjettet 2021

Karmøy skal være et bærekraftig samfunn. Dette gjenspeiles i budsjettet for 2021. Ved å skape økonomisk og sosial bærekraft tar vi vare på innbyggernes behov i dag, samtidig som vi rigger Karmøy kommune for årene som kommer, og sikrer gode tjenestetilbud til innbyggerne også i fremtiden. Gjennom å være ansvarlige og proaktive legger vi til rette for at Karmøy kommune forblir en god kommune å bo og leve i – også for kommende generasjoner. Det blir stadig viktigere å forvalte de ressursene vi har tilgjengelig til fellesskapets beste. Karmøy kommune har i dag en solid kommuneøkonomi, men vi vet samtidig at en videreføring av dagens kostnads- og investeringsnivå ikke er bærekraftig.

Tidligere politiske vedtak bekrefter forståelsen av nødvendige justeringer i den kommunale driften, for å kunne dekke økte behov og økt grad av lånegjeld. Det er enighet om at Karmøy kommune må utvikles i riktig retning innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer. Kommunestyret i Karmøy vedtok i 2018 våre økonomiske handlingsregler/finansielle måltall:

  • Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.
  • Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av sum driftsinntekter.
  • Disposisjonsfondet, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk, bør utgjøre minimum 7,5 % av sum driftsinntekter.
  • Måltallene legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid.
  • Kommunestyret er innforstått med at økt lånegjeldsgrad de kommende årene må finansieres med en kombinasjon av kutt i tjenestetilbudet, økte inntekter og effektivisering av kommunal tjenesteproduksjon.

Det er i kommende økonomiplanperiode vedtatt betydelige investeringer. Karmøy kommune skal investere for totalt 1 milliard kroner i 2021. Dette vil øke gjelden vår og dermed også være krevende for den kommunale driften. Samtidig sender årets statsbudsjett en stor regning i retur til Karmøy kommune gjennom innstramming av ressurskrevende tjenester og redusert kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt. Karmøy er en lavinntekstkommune og i et bærekraftig perspektiv vil det være viktig å legge til rette for verdiskaping og vekst i næringslivet. Dette for å øke både inntektene i kommunen og antall innbyggere. Ser vi tilbake på de siste fire årene har Karmøy kommune hatt omtrent samme antall innbyggere i 2020 som vi hadde i 2016. Vi har altså ikke hatt en befolkningsvekst som gir oss høyere inntekter. Færre barn og flere eldre medfører nødvendige endringer og innsparingstiltak i tjenestetilbudet i budsjett- og økonomiplanperioden. Bortfall av inntekter, økte kostnader og demografiske endringer, sammen med den pågående pandemien, gjør at vi også ber innbyggerne i Karmøy om å bidra. For å kunne opprettholde nødvendige kommunale tjenester og en bærekraftig økonomi, foreslår vi å øke eiendomsskatten med en promille.

I dagens samfunn er det ikke mange budsjettvinnere når kommunebudsjettet skal presenteres og implementeres. Det handler om tøffe prioriteringer som krever samarbeid, innovasjon, omstilling og effektivisering.

I Karmøy kommune jobber det ca. 3200 dyktige og engasjerte medarbeidere. Medarbeidere som viser fleksibilitet og omstillingsvilje og ivaretar innbyggernes behov samtidig som de håndterer alle utfordringer den pågående pandemien medfører. Vi skal fortsette å være løsningsorienterte, nytenkende og samarbeide på tvers av etater, virksomheter og avdelinger til beste for Karmøys innbyggere. Kompetanse og kapasitet er nøkkelord for å sikre gode tjenestetilbud til innbyggerne, også i fremtiden. Arbeidet med utviklingen av en heltidskultur i Karmøy kommune fortsetter. Heltidskultur handler om å skape en solid organisasjon, med tilstrekkelig kompetanse for å sikre kvalitet i tjenestene. Det handler om å ta innbyggernes perspektiv og fokusere på forhold som øker kvaliteten i tjenestetilbudet. Kontinuitet, riktig kompetanse og sammenhengende tjenester er forutsetninger for å kunne skape best mulig kvalitet. Dersom en skal lykkes med å innføre velferdsteknologi, utvikle nye tjenester og arbeidsmetoder er en avhengig av kreative, løsningsorienterte og kompetente medarbeidere som jobber regelmessig og godt sammen om å utvikle tjenestetilbudet. Det å gå fra en deltidskultur til heltidskultur stiller store krav til både politikere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.  I 2021 vil fokuset være på å innføre framtidsrettede arbeidstidsordninger innen helse og omsorg for å fremme heltidskultur. Innen oppvekst og kultur forsetter satsingen med gode, fremtidsrettede og funksjonelle digitale løsninger. Økt bruk av forbedringssystemet skal bidra til å styrke Karmøy kommune som en lærende organisasjon, forbedringssystemet brukes aktivt for å melde inn avvik og forbedringsforslag. Innføring av «Min side» på kommunens nettsider skal i løpet av 2021 bidra til å styrke innbyggerdialogen i Karmøy kommune. Ny nettjeneste med innlogging vil redusere behov for kontakt med saks- og/eller fagansvarlig i kommunen og styrker samtidig innbyggerdialogen. «Digitalt førstevalg» som et av kommunens mål bygger opp om dette.

Arbeidet med Karmøy kommunes nye samfunnsdel i kommuneplanen fortsetter i 2021. Overordnet har Norge vedtatt å knytte seg til FN sine 17 mål for bærekraft. Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Regjeringen har nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og har til hensikt å fremme en bærekraftig utvikling gjennom felles, retningsgivende målsettinger for stat, fylke og kommune. Karmøy er én av flere kommuner på landsbasis som er invitert til å delta i et pilotprosjekt for bærekraftig samfunnsutvikling. Prosjektet har som hensikt å gi kommunene et kunnskapsgrunnlag for å kunne orientere seg om egen utviklingsretning i forhold til bærekraftmålene. I tillegg gir det et sammenligningsgrunnlag med andre kommuner samt mulighet for å dele erfaringer og kompetanse. Samarbeid mellom kommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og frivillighet kan skape nye og bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringene vi står ovenfor.

Samfunnsdelen i kommuneplanen vil være forankret i FNs bærekraftmål. Vår oppgave blir å finne lokale løsninger på globale utfordringer. Bærekraftmålene er et helhetlig rammeverk. Kunnskapen og engasjementet om bærekraft skal skje i samspill med befolkningen.  Med bakgrunn i dette planlegger Karmøy kommune for at innbyggere og næringsliv inviteres til å delta i utviklingen av kommuneplanens samfunnsdel. Det er av stor betydning at vi får kunnskap om utviklingsområder og utarbeider scenarier for by-, bolig- og næringsutvikling. Karmøy kommune skal etablere en overordnet strategi som setter fremtidens signatur i vår kommune. Sammen skal vi bidra til at Karmøy forblir en god plass å bo og leve.