Prøver å holde næringer i gang

Tidligere i år vedtok kommunestyret bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg og anlegg. Dette er altså midler kommunen fikk til å bruke på jobber de hadde, som kunne hjelpe med å holde hjulene i gang for de i bygg og anleggsbransjen. 

Kommunen har flere gode prosjekter som nå blir utført. Dette er tiltak som i utgangspunktet en ikke hadde mulighet til å få gjort i år eller kanskje til og med på flere år fremover. 

Lys i forskjellige kommunale bygg er eksempler på dette. Flere vil oppgraderingen bedre arbeidsmiljøet for de som jobber der. I langhuset på Bukkøy vil det også bli mulig å sette et bedre stemingslys ved arrangementer. Klimautbedring av tak på kommunale boliger, for å forbedre bomiljøet til de som bor i boligen, er andre eksempler  

Rehabilitering og asfaltering av flere veier blir utført. Det er jobber det ikke var midler til i budsjettet i utgangspunktet. Det vil bidra til at økningen av etterslepet på vegene våre blir noe mindre. Samferdsels og utemiljøsjef Michael Gräfe er glad for at de kunne få gjort de arbeidene for befolkningen på noen av veiene som virkelig trengte rehabilitering og reasfaltering. 

En ting som mange ikke har vært klar over, er tilstanden til bruene ut til Bukkøy. – Vi har fått utarbeidet en tilstandsrapport på bruene, og her viser det seg å være spesielt behov for snarlige tiltak, sier prosjektleder i sektor samferdsel og utemiljø, Elin K. Jansen. Dette dekkes over driftsbudsjettet, men ved hjelp av disse koronamidlene har vi mulighet til å gjøre mer for pengene.  

– Vi holder nå på med prosjektering av den nye brua. Håpet er å ha klar en entreprenør til å gjøre jobben til jul. 

Rammeavtaler og utlysninger 

Selv om koronamidlene har kommet,  kommunen fortsatt bruke de rammeavtalene en har. Det er gjort i de fleste av de prosjektene som er blitt satt i gang.  

De fleste rammeavtalene er med lokale bedrifter. Det gjør at en holder de lokale bedriftene i gang. Selvsagt er det noen av prosjektene som måtte lyses ut, da en ikke har noen rammeavtale på de delene. 

Skudeneshavn ungdomsskole 

Den største potten, på 9 millioner, gikk til Skudenes ungdomsskole og universell utforming og tilrettelegging av bygningene. Utbedringene skal gjøre det enklere både å komme inn i bygget og komme seg rundt i bygget, noe som nå kan være svært vanskelig, da det er trapper over alt. Dette hadde en hadde sett litt på før koronaen, men potten en hadde var for liten til å få gjort det som det var behov for Ved hjelp av koronamidlene ble det mulig å få gjort mye merSiden en kunne bruke rammeavtalene, kom kommunen kjapt i gang i sommer og er straks ferdig. 

Dette er et anlegg som består av tre forskjellige bygg, og har kun halve etasjer, mange trapper og vanskelige veier til tildels viktige klasserom som heimkunnskapsrom, fysikkrom, bibliotek og minglerom. Ved å legge til rette for rullestolbrukere oppnår en også at skolen får en bedre utnyttelse av lokalene sine. Det har en greid ved å montere innvending heis og lage ramper både ute og inne. 

På grunn av heisen og for å sikre tilgang til alle bygg fra heisen har en flyttet og slått ned vegger og gjort om rom. Det gjør at en nå kan få tilgang til alle etasjer gjennom det ene sentrale trappe-/heisrommet. Dermed blir bruken og utnyttelsen av skolen bedre, for alle parter, både for de som trenger tilrettelegging og de som er funksjonsfriske.  

Her er den nye heisen som har blitt satt inn.

Her er det slått hull i en vegg slik at en skal komme seg enklere frem.

Her er skisse over hvor en se for seg en rampe for å komme tiol den gamle gymmsalen.

Her er skisse over hvordan en ser for seg en rampe for å komme inn hovedinngangen til skolen.