Politivedtekter på høring

De lokale politivedtektene gir bestemmelser for utøvelse av polititjenesten i kommunene. Det er en av kommunens viktigste muligheter til å bestemme hva som er lov og ikke i lokalsamfunnet.

Nå ligger nye politivedtekter ute til høring. Det vedtok formannskapet på sitt møte 1. april. Det innebærer at alle kan få si sin mening om de bestemmelsene som står der – og som eventuelt burde stått der. Det må skje før 13. mai. Etter det sluttbehandles vedtektene i kommunestyret 17. juni 2019.

Kommunen står ikke fritt til å lage bestemmelser. Politivedtektene utformes i samarbeid med politiet, og det som vedtas må være i tråd med «normalvedtekten» som er gitt av statlige myndigheter. Det en typisk gir bestemmelser om, er ro og orden, ferdsel og regler som hindrer tilgrising. En kan pålegge arrangører meldeplikt for arrangementer som kan gjøre det nødvendig med politioppsyn eller kreve vakthold. Og det er mulig å regulere tigging på offentlig sted.

De politivedtektene som gjelder i dag, ble sist behandlet av kommunestyret 12. mai 2009.

Tigging har vært oppe som spørsmål til ordføreren tidligere. Rådmannen tilrår at Karmøy kommune ikke tar inn forbud mot tigging i sine politivedtekter.

Blant nye bestemmelser for Karmøys del, gjelder kjøring og camping i grøntarealer og på friområder. Rådmannen foreslår her at telting, camping og liknende generelt er forbudt i  offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk hvis det ikke er gjort oppslag om at det er tillatt. Det samme gjelder kjøring og parkering i offentlige parker, grøntarealer og friområder.

I forbindelse med politivedtektene har rådmannen har også vurdert forbud mot salg av heliumballonger ettersom denne problemstillingen har vært løftet politisk. Det er imidlertid ikke anledning til å regulere salg av heliumsballonger i politivedtektene. Kommunen kan beslutte at de ikke skal skje på kommunal grunn, men ikke generelt i kommunen. Dette er imidlertid noe kommunen selv i så tilfelle må kontrollere og håndheve. Det vil seinere komme en egen sak til politisk behandling om denne problemstillingen.

Karmøy kommune har tidligere hatt bestemmelse om nattero mellom klokka 23.00 og 07.00. Nå foreslås at tidrommet begrenses til klokka seks. Bestemmelser om at musikk som spilles ute må opphøre seinest klokka 01.00 foreslås strøket da bestemmelsen ivaretas av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Du kan lese mer om forslaget til nye politivedtekter her: