Informasjon til deg som skal stemme

****Siden er under oppdatering

I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Selve valgdagen er mandag 11. september, men det er mange muligheter til å stemme før det. Her skal du finne all informasjon du trenger for å kunne ta del i valget. Er det spørsmål du ikke finner godt nok belyst, kan du sende en e-post til valg@karmoy.kommune.no.

Som du vil se, er det lagt stor vekt på å gjøre det mulig for deg å stemme. Det er fordi det er viktig at så mange som mulig gjør det. Valget er en hjørnestein i vårt demokrati – og din fremste mulighet til å påvirke hvordan samfunnet skal styres og endres.

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

 • Ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret (2023)
 • Norsk statsborger
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
   • Merk at dersom du har bodd mer enn 10 år i utlandet må du søke om å bli innført i manntallet igjen.
 • Utenlandsk statsborger har stemmerett dersom du:
  • Ha r vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • Er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert senest 30.06). Det vil si fra Sverige, Danmark, Finland og/eller Island.
 • For å utøve stemmeretten må du være innført i manntallet på valgdagen.

Hva er manntallet?

Manntallet er en oversikt over de som har stemmerett. Det er i den kommunen du er registrert i folkeregisteret 30. juni du har stemmerett. Et par uker seinere skal kommunen legge manntallet ut til offentlig ettersyn i servicetorget, slik at innbyggerne har mulighet til  få rettet feil.

Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet legges ut i servicetorget til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre.  Det kan forekomme feil i manntallet. Dersom man mener det er feil i manntallet, enten at man selv er eller andre er uriktig innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Kravet om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2021.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Karmøy kommune, valgstyret, postboks 167, 4291 Kopervik.

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. Søknadsskjema utfylles når man avgir sin stemme. Søknadsskjemaet ser slik ut:Søknad om innføring i manntallet

Dersom man skal avgi stemme ved brevpost (brevstemmegivning utenriks)  vil i de fleste tilfeller søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagkonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, merk deg da kravene til brevstemmer som fremgår av valgforskriften § 28. Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Søkerens egen erklæring er her nok. Stemmegivning med søknad må være valgstyret i hende innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen.

I år får alle som kan stemme digitalt valgkort tilsendt. De skal være på plass i din digitale postkasse innen forhåndsstemmingen tar til 10. august. Det digitale valgkortet er ikke en forutsetning for å få stemme, men kan gjøre selve stemmegivingen enklere og raskere. Hvis du ikke har reservert deg mot elektronisk post, får du valgkortet automatisk, og du blir varslet på SMS. De som bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn. De som har reservert seg mot elektronisk post, får valgkortet tilsendt på papir. Les mer om digitale valgkort på valg.no

 • Valgdagen er mandag 11. september.
 • Men du kan forhåndsstemme helt fra 10. august på en del steder i kommunen.
 • Og er det vanskelig for deg å få til det, er det mulig å avgi tidligstemme på rådhuset helt fra 1. juli.

Valglokalene på valgdagen vil være åpne fra 09.00 til 20.00.

Forhåndsstemming

I perioden 10. august-10. september kan du avgi forhåndsstemme på følgende steder:

Servictorget, rådhuset – I kommunens servicetorg vil det være anledning for å forhåndsstemme på følgende tider:

Kjøpesentre

Skudehallen

Feøy (tidligere barneskolen)

Mobilt valglokale – Vil være på veien fra mandag 23. august til fredag 10. september fra klokka 10:00 til 18:00. Les stoppesteder for mobilt valglokale her .

Dessuten blir det forhåndsstemming på alle institusjoner i kommunen

Les mer om stedene hvor du kan stemme

På valgdagen har Karmøy kommune følgende valglokaler:

Valglokalene vil ha åpent fra kl 09.00 til 20.00.

Fra 10. august til 10. september er det mulig å avgi forhåndsstemme flere steder i kommunen.

Åpningstider på forhåndsstemmestedene

I perioden 10. august-10. september kan du avgi forhåndsstemme på følgende steder:

Servictorget, rådhuset –

Kjøpesentre

Skudehallen

Feøy (tidligere barneskolen)

Dessuten blir det forhåndsstemming på alle institusjoner i kommunen

Les mer om stedene hvor du kan stemme.

Før i tida måtte en gå avgi stemme i den valgkretsen en hørte til. Etter at vi fikk “digitalt manntall” kan du stemme i det av de sju stemmelokalene som passer best for deg.

Etter 8. september er det ikke mulig å stemme andre steder enn i den kommunen du bor (der du var registrert 30. juni).

Forhåndsstemme kan du gjøre i hele landet.

Hvis du stemmer fra et sted utenfor kommunen, kan du bare velge mellom partier,  med mindre du selv har skaffet deg en stemmeseddel fra ditt fylke.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme fra 1. juli hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning. Mer om hvordan dette gjøres samt frister for å stemme finner du her.

Dersom du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker kan du forhåndsstemme ved brevpost. Les mer om brevstemming her.

Karmøy kommune har valgt ut sju valglokaler i hver sin krets ut fra flere kriterier. Det viktigste er at det skal være lett for velgerne å ta del i valget og at det kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Dessverre er det enkelte lokaler som byr på noen utfordringer, særlig med tanke på parkering.

Parkering for bevegelseshemmede vil bli prioritert ved alle valglokalene.

De lokalene hvor det er størst sjanse for at en må gå et lite stykke for å komme til valglokalet, er Norheim (Norheimhallen) og Avaldsnes (Avaldsnes skole).

På Norheim anbefales parkering ved kulturhuset (Norhuset). På Avaldsnes er det ikke så mange gode alternativer, men det er normalt god plass på parkeringen til Avaldsnesanlegget (ca. 500 meter unna).

Dersom du er opptatt av å få kort vei fra bilen til valglokalet, kan det være en idé å kjøre til et annet lokale. Ved Skudehallen (Skudeneshavn), Karmøyhallen (Kopervik) og Torvastad Arena vil det normalt være god parkeringskapasitet.

Alle skal kunne ta del i valget uten hensyn til for eksempel bevegelsesvansker, dårlig syn eller andre former for nedsatt funksjonsevne. I hovedsak er alle steder som Karmøy kommune bruker som valglokale lagt “universelt utformet”, det vil si tilrettelagt for alle. Men det er ikke til å komme fra at det er noe variasjon mellom lokalene.

Forhåndsstemming foregår blant annet på rådhuset og to kjøpesentre – Oasen på Norheim og Amfi på Åkra.

På valgdagen skjer stemmegivingen i sju lokaler.

Velgere som ikke greier å ta seg fram til et stemmelokale, det være seg under forhåndsstemmegivingen eller på valgdagen, kan be om å få avgi sin stemme hjemmefra. Søknad/forespørsel sendes til Valgstyret i Karmøy kommune, postboks 167, 4291 KOPERVIK eller pr. e-post til valg@karmoy.kommune.no innen 10. september.
Har du spørsmål  kan du ta kontakt med leder for politisk sekretariat Siv Elisabeth Røksund Lie 52857422 / 41508489

Det er viktig at du har med deg legitimasjon. Det enkleste er et bankkort med bilde, førerkort eller pass. Men det er en del som ikke har noen av delene. Da må du tenke på hva som kan dokumentere at du er du – og som ikke hvem som helst ellers kunne skaffet seg. Det er et krav at legitimasjonen må ha et vist offentlig preg og inneha minimum følgende opplysninger:
-bilde
-navn
-fødselsdato

Hovedhensyna ved vår valgordning er at valget skal være fritt og hemmelig. Det betyr at alle skal få mulighet til å stemme, og at ingen skal ha innsyn i hva de har stemt.

Ikke engang dine nærmeste kan forlange å få vite hva du har stemt – og enda mindre forsøke å bestemme hva eller hvem du skal stemme på.

Når du kommer inn i valglokalet, vil du bli møtt av en valgfunksjonær som viser deg til et avlukke. Når du er kommet inn dit, trekker du for forhenget. Du vil ha ha alle listene for stortingsvalget foran deg.

Når du har funnet listen til det partiet du ønsker å stemme på, kan du  – om du ønsker det – “rette listene” ved å endre rekkefølgen på kandidatene eller stryke kandidater.

Når du har valgt parti,  bretter du den sammen, slik at ingen kan se hvem du vil stemme på.

Ute av avlukket finner du veien til de som passer urna. Før du får legge stemmeseddelen i urna, må de finne deg i manntallet (lista over alle som kan stemme) på PCen sin. Derfor må du ha med deg legitimasjon, og hvis du har med deg valgkortet, går det hele mye kjappere. I år får de fleste av oss valgkortet sendt digitalt.

Når du er blitt identifisert og det er merket av i manntallet, skal stemmeseddelen stemples, deretter  kan du legge stemmeseddelen oppi urna.

Da har du gjort din innsats i valget.

Under forhåndsstemmegiving, foregår dette på omtrent  samme måten, men stemmen din og valgkortet kan bli lagt i en konvolutt (hvis du for eksempel stemmer i en annen kommune enn der du hører hjemme).

Hvis du trenger hjelp i stemmelokalet

I valglokalet kan du få med deg en valgfunksjonær inn i avlukket hvis du trenger hjelp. Valgfunksjonæren har selvsagt taushetsplikt. Person som har en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse kan også i stedet eller i tillegg til valgfunksjonæren be om hjelp fra en selvutpekt ledsager.

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du endre rekkefølgen på kandidatene eller stryke kandidater. Fremgangsmåten ser du her:

Når valglokalene har stengt (klokka 20.00 den 13. september) kan stemmene telles opp. Det første som skjer, er at  de telles for hånd på valglokalet. Urnene tømmes og stemmesedlene fordeles på partier.

Når denne opptellingen er ferdig, fraktes stemmesedlene til rådhuset, hvor de scannes (leses og telles maskinelt).

Dersom det er betydelig forskjell mellom den første tellingen på valglokalet og den maskinelle på rådhuset, skal den aktuelle kretsen telles på nytt. Og til slutt fraktes stemmesedlene til Rogaland hvor de blir kontoll talt en gang til, eventuelle endringer på stemmeseddelen registreres og fylkesvalgstyret foretar valgoppgjør.

Det er ikke adgang til å offentliggjøre resultater fra den foreløpige opptellingen før kl. 21.00 valgdagen mandag 13. september. Videre er det slik at valgstyret kan motta stemmegivninger helt frem til kl. 17.00 dagen etter valgdagen. Dette for å sikre at man får med seg stemmer som er sendt fra andre steder i landet.  Ved stortingsvalg er det fylkesvalgstyret som skal foreta valgoppgjør.

Følg imidlertid med på valgresultat.no for å bli fortløpende oppdatert på valgresultatet.

Se kart over kommunens inndeling i stemmekretser.