Informasjon til deg som skal stemme

I 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Selve valgdagen er 9. september, men det er mange muligheter til å stemme før det. Her skal du finne all informasjon du trenger for å kunne ta del i valget. Er det spørsmål du ikke finner godt nok belyst, kan du sende en e-post til valg@karmoy.kommune.no.

Som du vil se, er det lagt stor vekt på å gjøre det mulig for deg å stemme. Det er fordi det er viktig at så mange som mulig gjør det. Valget er en hjørnestein i vårt demokrati – og din fremste mulighet til å påvirke hvordan samfunnet skal styres og endres.

 • Hvis du er norsk statsborger og over 18 år, kan du stemme.
 • Statsborgere i Danmark, Island, Finland eller Sverige som er bosatt i Norge kan stemme.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene kan stemme.

For alle gruppene gjelder det at de er over 18 år eller blir det i løpet av 2019. Som regel er det det stedet du er registrert bosatt 31. juni som teller, men tidsfristen på tre år for utenlandske statsborgere gjelder fram til valgdagen. Du kan selvsagt ikke stemme hvis du er fratatt stemmeretten etter grunnloven (gjelder domfellelse for straffbare handlinger eller tjenestegjøring for fremmed makt uten godkjenning fra norske myndigheter).

Hva er manntallet?

Manntallet er en oversikt over de som har stemmerett. Det er i den kommunen du er registrert i folkeregisteret 30. juni du har stemmerett. Et par uker seinere skal kommunen legge manntallet ut til offentlig ettersyn i servicetorget, slik at innbyggerne har mulighet til  få rettet feil.

Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. Søknadsskjema utfylles når man avgir sin stemme. Søknadsskjemaet ser slik ut: Søknad om innføring i manntallet

Dersom man skal avgi stemme ved brevpost (brevstemmegivning utenriks)  vil i de fleste tilfeller søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagkonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, merk deg da kravene til brevstemmer som fremgår av valgforskriften § 28. Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Søkerens egen erklæring er her nok. Stemmegivning med søknad må være valgstyret i hende innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen.

Sametingets valgmanntall

Til tross for at det ikke er sametingsvalg skal sametingets valgmanntall utlegges til offentlig ettersyn også det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg. Dette er nå å finne i servicetorget, Karmøy rådhus. Krav om retting og oppdatering skal her sendes Sametinget, Àvjovárgeaidnu 50, 9730 Kárásjohka-Karasjok, e-post: sametinget@samediggi.no.

Dersom du ikke står i manntallet og mener det er feil, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og må sendes snarest til:  Rådhuset v/Karmøy valgstyre, postboks 167, 4291 Kopervik

 • Valgdagen er 9. september.
 • Men du kan forhåndsstemme helt fra 12. august på en del steder i kommunen.
 • Og er det vanskelig for deg å få til det, er det mulig å avgi tidligstemme på rådhuset helt fra 1. juli.

Valglokalene vil være åpne fra 09.00 til 20.00.

Forhåndsstemming

I perioden 12. august-6. september kan du avgi forhåndsstemme på følgende steder:

Servictorget, rådhuset – åpent mandag til fredag klokka 07.30-15.30 (onsdag 4.-fredag 6. september 07.30-20.00)

Oasen kjøpesenter, Norheim – lørdag 31. august klokka 10-18 og mandag 2-fredag 6. september klokka 10-20

Amfi kjøpesenter, Åkra .- lørdag 31. august klokka 10-18 og mandag 2.-fredag 6. september klokka 10-19

Skudehallen – 29. august fra klokka 15 til 18.

Dessuten vil det være mulig å forhåndsstemme på insitusjoner i kommunene (sykehjem og DPS) onsdag 28. august. 

På valgdagen har Karmøy kommune følgende valglokaler:

 • Skudehallen
 • Åkrahallen
 • Veavågen skole
 • Karmøyhallen
 • Avaldsnes skole
 • Torvastad skole og kultursenter
 • Norheimhallen

Valglokalene vil ha åpent fra kl 09.00 til 20.00.

Fra 12. august til 6. september er det mulig å avgi forhåndsstemme på rådhuset i Kopervik. Det blir også forhåndsstemming på kjøpesentrene Oasen og Amfi den siste uka (fra lørdag til fredag) før valget.

Åpningstider på forhåndsstemmestedene

Servictorget, rådhuset – åpent mandag til fredag klokka 07.30-15.30 (onsdag 4.-fredag 6. september 07,30-20.00)

Oasen kjøpesenter, Norheim – lørdag 31. august klokka 10-18 og mandag 2-fredag 6. september klokka 10-20

Amfi kjøpesenter, Åkra .- lørdag 31. august klokka 10-18 og mandag 2.-fredag 6. september klokka 10-19

Skudehallen – 29. august fra klokka 15 til 18.

Dessuten blir det forhåndsstemming på alle institusjoner i kommunen 28. august. Det betyr Åkra bu- og
behandlingsheim, Fredheim bofellesskap, Vea sykehjem, Kopervik bu- og behandlingsheim,
Storesund bu- og behandlingsheim, Norheim bu- og behandlinsheim og DPS på Eide. Det blir gitt informasjon på hver institusjon om når valgfunksjonærene kommer dit.

Les mer om stedene hvor du kan stemme.

Før i tida måtte en gå avgi stemme i den valgkretsen en hørte til. Etter at vi fikk “digitalt manntall” kan du stemme i det av de sju stemmelokalene som passer best for deg.

Etter 6. september er det ikke mulig å stemme andre steder enn i den kommunen du bor (der du var registrert 30. juni).

Forhåndsstemme kan du gjøre i hele landet.

Fram til 30. august kan  du også stemme på bestemte steder i utlandet. Under visse forutsetninger, kan du til og med sende et brev om at du stemmer på et visst parti, bare det er tydelig hvem du har stemt på.

Hvis du stemmer fra et sted utenfor kommunen, kan du bare velge mellom partier.

De som skal stille liste ved høstens valg, må levere disse inn før 1. april. Da blir det klart hvilke partier/lister vi kan velge mellom.

Her kan du se hvilke partier som har registrert seg til valget.

Karmøy kommune har valgt ut sju valglokaler i hver sin krets ut fra flere kriterier. Det viktigste er at det skal være lett for velgerne å ta del i valget og at det kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Dessverre er det enkelte lokaler som byr på noen utfordringer, særlig med tanke på parkering.

Parkering for bevegelseshemmede vil bli prioritert ved alle valglokalene.

De lokalene hvor det er størst sjanse for at en må gå et lite stykke for å komme til valglokalet, er Norheim (Norheimhallen), Avaldsnes (Avaldsnes skole) og på Åkra (Åkrahallen).

På Norheim anbefales parkering ved kulturhuset (Norhuset). På Avaldsnes er det ikke så mange gode alternativer, men det er normalt god plass på parkeringen til Avaldsnesanlegget (ca. 500 meter unna).  På Åkra vil det være redusert parkeringskapasitet ved hallen fordi det bygges nye haller. Et greit alternativ vil være å parkere på den andre sida av veien (ved kirken).

Dersom du er opptatt av å få kort vei fra bilen til valglokalet, kan det være en idé å kjøre til et annet lokale. Ved Skudehallen (Skudeneshavn), Karmøyhallen (Kopervik) og Torvastad skole og kultursenter vil det normalt være god parkeringskapasitet.

Alle skal kunne ta del i valget uten hensyn til for eksempel bevegelsesvansker, dårlig syn eller andre former for nedsatt funksjonsevne. I hovedsak er alle steder som Karmøy kommune bruker som valglokale lagt “universelt utformet”, det vil si tilrettelagt for alle. Men det er ikke til å komme fra at det er noe variasjon mellom lokalene.

Forhåndsstemming foregår blant annet på rådhuset og to kjøpesentre – Oasen på Norheim og Amfi på Åkra.

På valgdagen skjer stemmegivingen i sju lokaler.

Velgere som ikke greier å ta seg fram til et stemmelokale, det være seg under forhåndsstemmegivingen eller på valgdagen, kan be om å få avgi sin stemme hjemmefra. Søknad/forespørsel sendes til Valgstyret i Karmøy kommune, postboks 167, 4291 KOPERVIK eller pr. e-post til valg@karmoy.kommune.no innen 3. september.
Har du spørsmål  kan du ta kontakt med leder for politisk sekretariat Lene Yvonne Kvilhaug 52857422 / 48040069

Det er viktig at du har med deg legitimasjon. Det enkleste er et bankkort med bilde, førerkort eller pass. Men det er en del som ikke har noen av delene. Da må du tenke på hva som kan dokumentere at du er du – og som ikke hvem som helst ellers kunne skaffet seg.

Hovedhensyna ved vår valgordning er at valget skal være fritt og hemmelig. Det betyr at alle skal få mulighet til å stemme, og at ingen skal ha innsyn i hva de har stemt.

Ikke engang dine nærmeste kan forlange å få vite hva du har stemt – og enda mindre forsøke å bestemme hva eller hvem du skal stemme på.

Når du kommer inn i valglokalet, vil du bli møtt av en valgfunksjonær som viser deg til et avlukke. Når du er kommet inn dit, trekker du for forhenget. Du vil ha ha alle listene for begge de to valga foran deg – kommunestyrevalget (rosa sedler) og fylkestingsvalget (blå sedler). Pass på at du bare tar ei blå og ei rosa liste.

Når du har funnet liste til ett parti for kommunevalg og ett for fylkestingsvalg, kan du – om du ønsker det – “rette listene” ved å sette kryss ved kandidater som du ønsker å støtte litt ekstra (stemmetillegg, også kalt kumulering). Det kan gjøres på både kommunestyre- og fylkestingslister.

Dersom det er personer på andre lister i kommunen du vil gi en personstemme til, kan du føre navnet opp på den lista du skal levere.

Når du har valgt lister, bretter du dem pent sammen, slik at ingen kan se hvem du vil stemme på.

Ute av avlukket finner du veien til de som passer urna. Før du får legge stemmesedlene i urna, må de finne deg i manntallet (lista over alle som kan stemme) på PCen sin. Derfor må du ha med deg legitimasjon, og hvis du har med deg valgkortet, går det hele mye kjappere.

Når du er blitt identifisert og det er merket av i manntallet, skal stemmeseddelen stemples, og du kan legge den oppi urna.

Da har du gjort din innsats i valget.

Under forhåndsstemmegiving, foregår dette på omlag  samme måten, men stemmen din og valgkortet kan bli lagt i en konvolutt (hvis du for eksempel stemmer i en annen kommune enn der du hører hjemme).

Hvis du trenger hjelp i stemmelokalet

I valglokalet kan du få med deg en valgfunksjonær inn i avlukket hvis du trenger hjelp. Valgfunksjonæren har selvsagt taushetsplikt. Dersom du har med deg pårørende til valglokalet, vil du som regel også måtte ha med en valgfunksjonær.

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme
til de kandidatene du ønsker skal motta et slikt personstemmetillegg. Det
er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.
Fremgangsmåten for å gi personstemmer er beskrevet på stemmeseddelen

Når valglokalene har stengt (klokka 20.00 den 9. september) kan stemmene telles opp. Det første som skjer, er at  de telles for hånd på valglokalet. Urnene tømmes og stemmesedlene fordeles på partier.

Når denne opptellingen er ferdig, fraktes stemmesedlene til rådhuset, hvor de scannes (leses og telles maskinelt). Det er i denne fasen at personstemmene telles.

Dersom det er betydelig forskjell mellom den første tellingen på valglokalet og den maskinelle på rådhuset, skal den aktuelle kretsen telles på nytt. Og til slutt fraktes stemmesedlene til Rogaland hvor de blir kontolltalt en gang til.

Det endelige utfallet av årets valgt vil vi ikke kunne få før tirsdag 10. september etter klokka 17.00. Det er nemlig tidspunkt for å få fram stemmer fra andre steder i landet som skal få være med i valget. Først etter at disse er talt opp, får valgstyret lov til å ta “valgoppgjør” som innebærer at antall personstemmer (stemmetillegg og slengere) også blir beregnet.

Det betyr at en allerede mandag kveld, sannsynligvis rundt klokka 21 vil kunne få tall for antall stemmer på hvert enkelt parti, men at mandatfordelingen (hvem som kommer inn for hvert enkelt parti) ikke er tilgjengelig før tirsdag ettermiddag/kveld.

I tilknytning til kommunestyre- og fylkestingsvalget skal det også holde valg på menighetsråd og bispedømmeråd. Det er kirken som arrangerer dette valget, men kirkevalget skal finne sted i umiddelbar nærhet av kommunens valglokaler, dersom dette lar seg gjennomføre.

Se kart over kommunens inndeling i stemmekretser.