Valg

Sist oppdatert 11. juli 2019 13:37

Hvert annet år avholdes det valg i Norge. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg er i 9. september 2019 og neste stortingsvalg er i september 2021.

Det er kommunen som er ansvarlig for å avvikle begge disse valgene.I tillegg er det viktig for kommunen at valgdeltakelsen blir så høy som mulig. I kommunen velges et valgstyre som har det politiske ansvaret for gjennomføringen.

Tidligvalg, forhåndsvalg og valgting

Forhåndsstemming starter 12. august. Det vil foregå på et begrenset antall plasser i kommunen, blant annet i servicetorget på rådhuset. Alle kan forhåndsstemme, det er ikke noen forutsetning at de er forhindret fra å møte opp på valgdagen. Men for de som vil befinne seg utenfor kommunen 9. september er det selvsagt spesielt viktig å sørge for å få avgitt stemme på forhånd.

Allerede fra 1. juli kan en få stemme. Den første perioden kalles «tidligstemmging» og er først og fremst beregnet på de som ikke har mulighet til å nyttiggjøre seg forhåndsstemming eller å stemme på valgdagen. I tidligstemmeperioden må en i nøye seg med å velge mellom partier/lister og får ikke mulighet til å gi ekstrastemmer til enkeltkandidater inntil kommunen har fått oversendt ferdig trykkede stemmesedler for listene som stiller til valg i kommunen. Fra Mandag 8. juli er imidlertid sedlene for de ulike partiene lagt ut i tidligstemmeavlukket slik at man kan få gitt ekstrastemmer om det er ønskelig.

Valgkretser

I Karmøy har en de siste åra hatt sju valgkretser og dertilhørende valglokaler: Skudeneshavn, Åkrehamn, Veavågen, Kopervik, Torvastad, Avaldsnes og Norheim. Det er opp til valgstyret om dette skal endres. Inndeling av kretsene kan du se i kartet til høyre. Velg «Fullversjon» for å se en større del av kommunen. De røde sirklene angir valglokalet i respektive krets.

Det er ikke lenger nødvendig å oppsøke valglokalet i den kretsen en hører hjemme for å stemme. På valgdagen må en imidlertid stemme i den kommunen en er manntallsført.

Manntall

Er du registrert i manntallet?

For å avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du være registrert i manntallet. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni 2019.

Manntallet for Karmøy kommune vil ligge ute til offentlig ettersyn i servicetorget, Karmøy rådhus så snart det er klart etter den 30. juni til og med valgdagen 9. september. Du kan undersøke om du står oppført ved å ringe servicetorget på telefon 52 85 75 10 eller ved å møte opp.

Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen 9. september i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Forhåndsstemmen vil da bli sendt kommunen du flyttet fra. Den ordinære forhåndsstemmegivningen innenriks starter 12. august i Karmøy, men det er mulig å tidligstemme allerede fra 1. juli.

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. Søknadsskjema utfylles når man avgir sin stemme. Søknadsskjemaet ser slik ut: Søknad om innføring i manntallet

Dersom man skal avgi stemme ved brevpost (brevstemmegivning utenriks)  vil i de fleste tilfeller søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagkonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, merk deg da kravene til brevstemmer som fremgår av valgforskriften § 28. Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Søkerens egen erklæring er her nok. Stemmegivning med søknad må være valgstyret i hende innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen.

Sametingets valgmanntall

Til tross for at det ikke er sametingsvalg skal sametingets valgmanntall utlegges til offentlig ettersyn også det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg. Dette er nå å finne i servicetorget, Karmøy rådhus. Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Avjovárgeaidnu 50, 9730 Kárásjohka-Karasjok, e-post: sametinget@samediggi.no. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Dersom du ikke står i manntallet og mener det er feil, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og må sendes snarest til:  Rådhuset v/Karmøy valgstyre, postboks 167, 4291 Kopervik