Planprogram – Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

Formannskapet vedtok 28.09.2020 planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel.

Bakgrunn

Den 02.06.2020 vedtok kommunestyret kommunal planstrategi 2020-2023. Planstrategien sier at kommuneplanen skal gjennomgå full revisjon. Til forskjell i fra tidligere kommuneplanrevisjoner i Karmøy, skal samfunnsdelen revideres i forkant av arealdelen. Det er lagt opp til at revisjonsarbeidet med samfunnsdelen pågår i tidsrommet 2020-2021.

Alle kommuner skal ha en kommuneplan bestående av arealdel og samfunnsdel med handlingsdel. Innenfor det kommunale planverket er samfunnsdelen dokumentet for langsiktig, overordnet og samordnende styring og utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon.

Formål

Hovedformålet med planarbeidet er å styrke og forankre samfunnsdelens posisjon som Karmøy kommunes viktigste styringsdokument, samt styre kommunen som samfunn og organisasjon i en retning som er forankret i FNs bærekraftsmål