Kommuneplan

Litt om kommuneplan

Kommuneplan er den langsiktige planleggingen i en kommune og den skal være styrende for all annen planlegging. Det skal lages en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Før en jobber med selve kommuneplanen skal det lages et planprogram

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er et kart viser hvilke arealdisponeringer som skal gjøres i fremtiden. Blant annet hvor det skal være boliger, landbruk, verneområder osv. Dette dokumentet er juridisk bindende, og hjemlet i plan og bygningsloven. Arealdelen revideres ca. hver 4.år og gjelder for ca. 10 år fremover.

Kommuneplanens handlingsdel

Handlingsdelen sier noe om hvordan arealdelen skal følges opp de neste 4 årene. Rådmannens økonomiplan er en del av handlingsdelen, og den er hjemlet i kommuneloven. Handlingsdelen skal revideres hvert år.

Arbeidet med ny kommuneplan

Det jobbes i disse dager med kommuneplanens samfunnsdel. Les mer om det her.