LNF-kartlegging

I løpet av 2013-2015 har kommuneadministrasjonen kartlagt verdier og kvaliteter ved Karmøys landbruks, natur- og friluftsområder. Kartleggingsarbeidet er gjort av en tverrfaglig gruppe bestående av personer fra teknisk etat og oppvekst- og kulturetaten.

LNF-kartleggingen til kommuneplanen er revidert og ligger nå ute.

Bakgrunn

I 2002 ferdigstilte Karmøy kommune en kartlegging av kommunens LNF-områder. LNF-kartleggingen skulle fungere som et saksbehandlingsverktøy og kunnskapsgrunnlag for administrasjon, politikere og allmenheten. Mye har skjedd siden 2002, blant annet er lovverket endret, kunnskapsgrunnlaget er oppdatert, kommuneplanen har blitt revidert 2 ganger, samt at kommunen har gjennomgått vesentlige samfunns- og arealmessige endringer. Karmøy kommune har derfor vurdert det som hensiktsmessig å revidere LNF-kartleggingen, jf. Karmøys kommunale planstrategi 2012-2015.

Hva er et areal med LNF-formål?

LNF-formål er noe en hører om i plansammenheng, for eksempel kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, regionale planer og reguleringsplaner. Når en snakker om LNF-formål, sikter en til at et areal skal brukes til landbruks, – natur- og friluftsformål. Mange vil nok forbinde LNF-områder med landbruk alene, men det er viktig å understreke at LNF-formålet også inkluderer naturområder og friluftsområder.

Om LNF-kartleggingen

Den reviderte LNF-kartleggingen tar utgangspunkt i LNF-områder i gjeldende kommuneplan (2008-2019). Kommunen er delt inn i 5 soner, slik som i mange andre av kommuneadministrasjonens skriftlige arbeid. Innenfor hver sone deles LNF-områdene inn i områder for jordbruk, skogbruk, friluftsliv, natur og kulturlandskap. Områdenes verdier og kvaliteter har fått en egen beskrivelse.

LNF-kartleggingen består av: