Kulturplan

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 19. juni Kommunedelplan for kultur 2016-25.

Handlingsprogram kultur er også godkjent som er et sjølvstendig dokument.

Hovudføremålet med kulturplanen er å gje føreseielege rammevilkår for kulturlivet og felles kulturpolitiske mål for Karmøy kommune. Planen skal vere eit strategisk styringsdokument som synleggjer satsing på kulturfeltet. Saman med handlingsdelen utgjer planen grunnlag for administrative anbefalingar og politiske satsingar på kulturfeltet, og er eit verktøy for drift og investeringer på kulturfeltet.