Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018-2021

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 11. februar kommunedelplan for trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhetsplanen er en del av kommuneplanen, og forutsettes tatt opp til vurdering og eventuell justering/revidering en gang i løpet av hver valgperiode.

Planen inneholder Karmøy kommunes visjon, målsettinger og strategier for å forebygge ulykker i trafikken. Planen omhandler trafikk – og sykkelopplæring i skoler og barnehager, samt vegstrekninger foreslått klassifisert som trafikkfarlig skoleveg. Planen skal tilrettelegge for å øke andel barn og unge som går eller sykler til skolen. Planen inneholder handlingsplaner for fysiske tiltak på stamveg, fylkesveger og kommunale veger. Planen er en forutsetning for å motta fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

Trafikksikkerhetsplanen vil videre være viktig i innspill til NTP (Nasjonal transportplan) og handlingsplan for fylkesveger, samt eventuelle nye bompengepakker eller fremtidige bymiljøavtaler, når disse sendes kommunene på høring.

Planen kunngjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 – 15. Vedtaket kan ikke påklages.