Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012-2016

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:36
Karmøy kommunestyre vedtok i møte 15. mai følgende kommunedelplan (sak 12/89).

Planen inneholder plan for trafikkopplæring i grunnskolen, handlingsplaner for fysiske trafikksikkerhetstiltak, samt klassifisering av trafikkfarlig skoleveg.

Målet med planen er å sette fokus på trafikksikkerhet og trygge trafikkforholdene langs skoleveg og for kommunens innbyggere generelt. Trafikksikkerhetsplanen skal øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Først og fremst forhindre at ulykker skjer, samt å koordinere arbeidet slik at tiltakene blir satt inn der behovene er størst. Det er videre et mål å få skoleelever til å gå eller sykle til skolen.

Planen kunngjøres med hjemmel i plan – og bygningslovens § 11 – 15. Vedtaket kan ikke påklages.

Kommunedelplan – Trafikksikkerhet 2012-2016

Kommunestyrevedtak med saksframstilling

Nytt planprogram

Planprogram for trafikksikkerhet 2017-2020