Idrett og fysisk aktivitet 2021-2024

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 10.mai temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-24.

Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritida. Det krever aktiv planlegging for å ivareta disse interessene i arealforvaltningen og for å få en fornuftig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene. Denne planen er ment brukt som et nyttig styringsredskap for å få en god og ikke minst behovsrettet utvikling innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er ønskelig at planen skal bidra til økt innsikt i kommunens situasjon og utfordringer innenfor fagområdet de neste 4 årene og utviklingstrekkene videre.

Handlingsprogrammet, som inngår som en del av planen, er også styrende for tildeling av kommunalt tilskudd til frivillige organisasjoner som bygger idrettsanlegg og avgjøre prioriteringen av søknader om spillemidler.