Fagplaner, temaplaner og retningslinjer


Alkoholpolitiske retningslinjer

Visjonen i rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 er: ”Redusert bruk av rusmidler skaper økt trygghet og trivsel”….


Arbeidsgiverstrategi – Valg for framtida 2018-2023

Mål for arbeidsgiverpolitikken er å utvikle moderne og attraktive arbeidsplasser. Det handler om å løse kommunens samfunnsoppdrag på en god måte og om å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere….


Avfallsstrategi

Strategien legger opp til store investeringer, og mer moderne løsninger. I de valg som er tatt har vi forsøkt å få til en balanse mellom miljø og kostnadse ektive løsninger….


Barnehageplan

Planen omhandler barnehagestrukturen i Karmøy kommune i perioden 2013 – 2025. De foreslåtte tiltakene prioriterer at kommunen får en framtidsrettet,….


Barnehage, strategi og utviklingsplan

Med stadige endringer i sektoren, står Karmøybarnehagene foran
utfordringer både med tanke på innhold og kvalitet…..


Beredskapsplan

Kommunene har de siste åra fått økt ansvar og oppmerksomhet omkring forebygging og håndtering av kriser. Det kommer ikke bare av….


Beredskap, Oppfølging

Når en vurderer risiko for uønskede hendelser, opererer en gjerne med begrep som «risikoaksept». I det ligger det en slags antydning om at tap av liv/helse,…..


Biblioteksplan

Biblioteksektoren er stadig i utvikling. For å kunne oppfylle målsetningene i folkebibliotekloven, må Karmøy folkebibliotek utvikle og ha framtidsrettede tjenester….


Boligsosial handlingsplan

Karmøy kommune var en av tretten kommuner som ble tatt opp i et boligsosialt velferdsprogram i regi av Husbanken region vest –…..


Eierskapsmelding

Karmøy kommune er en betydelig samfunnsaktør, også i funksjon av å være eier av en rekke selskaper. Eierskapet er veldig variert. Fra store….


Folkehelse, handlingsplan

Handlingsplanen for 2021-23 inneholder konkrete tiltak og innsatsområder for folkehelsearbeidet i Karmøy kommune.


Frivillighetsplanen

Karmøy har en frivillig sektor som er sammensatt av mange ulike organisasjoner, ressurser, kompeatnse og interesser. Frivillig sektor står….


Habilitering og rehabilitering

Samfunnsutvikling og demografi stiller økte og nye krav til kommunens helse- og omsorgstjenester. Flere med funksjonsnedsettelser lever i egen bolig. Det har skjedd, og skjer fortsatt, en rivende utvikling innen hjelpemidler og velferdsteknologi……


Hatkriminalitet, hvordan forebygge og håndtere

Dette er en enkel veileder som gir fakta og tips om hvordan møte, følge opp og forebygge ung ekstremisme. Den er tiltenkt ansatte i skole,….


Heldøgns omsorg

Planen skal gi retning for strategiske valg innen omfang/behov og kvalitet for heldøgnsomsorg og ulike boformer til brukere over 18 år…..


Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Et viktig element for at kommunen skal vie oppmerksomhet mot positive og negative faktorer i samfunnet er kunnskap og oversikt over helsetilstanden i befolkningen…..


Hovedplan avløp (kloakk)

Hovedplan for avløp er utarbeidet som et hjelpemiddel for å gi effektiv og riktig styring av kommunens avløpshåndtering. Den skal sikre et samlet, bærekraftig og optimalt avløpssystem…..


Hovedplan vann

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. I vårt land er vi privilegert å ha rik tilgang på vann Karmøy kommune har god tilgang på vann innfor egne grenser….


Idrett og fysisk aktivitet

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 10.mai temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-24. Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritida…..


IKT-strategi

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) får stadig større betydning som verktøy for omstilling, effektivisering, kvalitetsheving og brukerorientering i kommunesektoren…..


Jordvernstrategi

Jordvernstrategien er et retningsgivende dokument som skal brukes i kommunens arealplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltning……


Klima og energi

«Det grønne skiftet» beskriver den pågående omstillingen fra dagens samfunn til et lavutslippssamfunn. I mange sammenhenger bruker en også begrepet grønn omstilling…..


Klimaregnskap

Hoveddelen av dette klimafotavtrykket er indirekte utslipp som følge av varerog tjenester som kjøpes inn. På bidrag slår investeringer i nye bygg betydelig ut….


Kommunaltekniske normer og andre bestemmelser

Bruk av kommunaltekniskenormer, regelverk og lovverk for å sikre god kvalitet på de tekniske anleggene i en kommune. som veger, va-anlegg, lekeplasser o.l…..


Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien støtter opp om vedtatte mål og føringer og skal styrke innbyggerdialogen og den interne kommunikasjonen. Kommunikasjon skal være en naturlig del av all planlegging i kommunen og er et strategisk virkemiddel. 

Retningslinjer sosiale medier
Retningslinjer for mediekontakt


Kulturminneplan

Karmøy kommune har en stor og rik kulturarv. De tidligste sporene går tilbake til steinalderen, og siden den gang har det vært kontinuerlig menneskelig aktivitet her…..


Kulturplan

Hovudføremålet med kulturplanen er å gje føreseielege rammevilkår for kulturlivet og felles kulturpolitiske mål for Karmøy kommune. Planen skal vere eit strategisk styringsdokument …..


Legetjenestene

Legetjenestene kan deles inn i fastlege/legevakt, andre kommunale legeoppgaver og samfunnsmedisinske legeoppgaver. I Karmøy har det de siste årene vært en positiv utvikling…..


Leve hele livet

Flesteparten av de eldre lever gode liv. De former sin egen hverdag, er aktive og deltar i sosiale fellesskap. I tillegg får de gode helse- og omsorgstjenester når det trengs. Eldre bidrar med sine ressurser i jobb, i fritid,….


LNFK-kartlegging

I 2022 ferdigstilte Karmøy kommune en oppdatert kartlegging av viktige områder for landbruk, natur, friluftsliv og kulturlandskap i Karmøy kommune (LNFK-kartlegging). Kartleggingen er en oppfølging av kommunal planstrategi 2020-2023.


Miljørettet helsevern

Lovkrav innen fagfeltet miljørettet helsevern (MHV) er flyttet fra den gamle kommunehelsetjenesteloven til ny lov om folkehelsearbeid. Det er i folkehelseloven stilt…..


Næringsutvikling

Her gis det noen rammer for kommunens rolle i næringslivet, men samtidig er disse av et svært grovmasket format og lite egnet til å gripe fatt i utfordringene….


Psykisk helse og rus

Denne omhandler psykisk helse- og
rusarbeid for personer over 18 år. Personer som har psykisk lidelse og/ eller rusavhengighet er
hovedmålgruppen for denne planen…..


Pårørendestrategi

Strategien gjelder alle pårørende som får kommunale helse- og omsorgstjenester i Karmøy kommune.
Formålet med strategien er å bidra til at systematisk samarbeid med pårørende skal være en integrert og naturlig del av all tjenesteytingen.


Reiselivsplanen

Karmøy har et kulturbasert reiseliv som er en del av kommunens næringsliv. Reiseliv er verdiskaping: Næringen
genererer inntekter og arbeidsplasser,….


Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er mange uønskede hendelser som kan ramme Karmøy-samfunnet. Den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er et forsøk på å sammenfatte de viktigste…..


Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Planen gir en kort innføring i lover og regler før den beskriver rusmiddelsituasjonen internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Deretter tar planen opp nasjonale….


Skolebruksplan

Skolebruksplanen er først og fremst et grunnlagsdokument for beslutninger knyttet til skoledriften i Karmøy. Planen beskriver nåsituasjonen og vurderer….


Smittevernplan

Smittevernlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen.. ..


Trafikksikkerhetsplan

Planen inneholder Karmøy kommunes visjon, målsettinger og strategier for å forebygge ulykker i trafikken. Planen omhandler trafikk – og sykkelopplæring i skoler og barnehager, ….


Universell utforming, plan

Plan for universell utforming skal være et virkemiddel for å oppnå mer inkluderende og allmenne løsninger i de fysiske omgivelsene der kommunen er ansvarlig…..


Vold i nære relasjoner

Mennesker til alle tider har tatt i bruk ny teknologi for å gjøre livet enklere. Når teknologien løser oppgaver vi før brukte mye tid på,….


Velferdsteknologi – strategi

Mennesker til alle tider har tatt i bruk ny teknologi for å gjøre livet enklere. Når teknologien løser oppgaver vi før brukte mye tid på,….