Kommunedelplaner, fagplaner, temaplaner

Sist oppdatert 4. oktober 2019 10:30

Her finner du ikke kommunedelplaner som er å karakterisere som arealplaner, som for eksempel kommunedelplan for byene.

De må du leite etter her eller på plankartportalen

Alkoholpolitiske retningslinjer

Visjonen i rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 er: ”Redusert bruk av rusmidler skaper økt trygghet og trivsel”….

Les mer >

 


Arbeidsgiverstrategi – Valg for framtida 2018-2023

Mål for arbeidsgiverpolitikken er å utvikle moderne og attraktive arbeidsplasser. Det handler om å løse kommunens samfunnsoppdrag på en god måte og om å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere….

Les mer ->

 


Avfallsstrategi

Strategien legger opp til store investeringer, og mer moderne løsninger. I de valg som er tatt har vi forsøkt å få til en balanse mellom miljø og kostnadse ektive løsninger….

Les mer ->

 


Barnehageplan

Planen omhandler barnehagestrukturen i Karmøy kommune i perioden 2013 – 2025. De foreslåtte tiltakene prioriterer at kommunen får en framtidsrettet,….

Les mer >

 


Barnehage, strategi og utviklingsplan

Med stadige endringer i sektoren, står Karmøybarnehagene foran
utfordringer både med tanke på innhold og kvalitet…..

Les mer >

 


Beredskapsplan

Kommunene har de siste åra fått økt ansvar og oppmerksomhet omkring forebygging og håndtering av kriser. Det kommer ikke bare av….

Les mer >

 


Beredskap, Oppfølging

Når en vurderer risiko for uønskede hendelser, opererer en gjerne med begrep som «risikoaksept». I det ligger det en slags antydning om at tap av liv/helse,…..

Les mer >

 


Boligsosial handlingsplan

Karmøy kommune var en av tretten kommuner som ble tatt opp i et boligsosialt velferdsprogram i regi av Husbanken region vest –…..

Les mer >

 


Eierskapsmelding

Karmøy kommune er en betydelig samfunnsaktør, også i funksjon av å være eier av en rekke selskaper. Eierskapet er veldig variert. Fra store….

Les mer >

 


Frivillighetsplanen

Karmøy har en frivillig sektor som er sammensatt av mange ulike organisasjoner, ressurser, kompeatnse og interesser. Frivillig sektor står….

Les mer >

 


Habilitering og rehabilitering

Samfunnsutvikling og demografi stiller økte og nye krav til kommunens helse- og omsorgstjenester. Flere med funksjonsnedsettelser lever i egen bolig. Det har skjedd, og skjer fortsatt, en rivende utvikling innen hjelpemidler og velferdsteknologi.

Les mer ->

 


Hatkriminalitet, hvordan forebygge og håndtere

Dette er en enkel veileder som gir fakta og tips om hvordan møte, følge opp og forebygge ung ekstremisme. Den er tiltenkt ansatte i skole,….

Les mer >

 


Heldøgns omsorg

Planen skal gi retning for strategiske valg innen omfang/behov og kvalitet for heldøgnsomsorg og ulike boformer til brukere over 18 år…..

Les mer >

 


Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Et viktig element for at kommunen skal vie oppmerksomhet mot positive og negative faktorer i samfunnet er kunnskap og oversikt over helsetilstanden i befolkningen…..

Les mer >

 


Hovedplan avløp (kloakk)

Hovedplan for avløp er utarbeidet som et hjelpemiddel for å gi effektiv og riktig styring av kommunens avløpshåndtering. Den skal sikre et samlet, bærekraftig og optimalt avløpssystem…..

Les mer >

 


Hovedplan vann

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. I vårt land er vi privilegert å ha rik tilgang på vann Karmøy kommune har god tilgang på vann innfor egne grenser…..

Les mer >

 


Idrett og fysisk aktivitet

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 11.desember kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-21. Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritida…..

Les mer >

 


IKT-strategi

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) får stadig større betydning som verktøy for omstilling, effektivisering, kvalitetsheving og brukerorientering i kommunesektoren…..

Les mer >

 


Jordvernstrategi

Jordvernstrategien er et retningsgivende dokument som skal brukes i kommunens arealplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltning……

Les mer >

 


Klima og energi

«Det grønne skiftet» beskriver den pågående omstillingen fra dagens samfunn til et lavutslippssamfunn. I mange sammenhenger bruker en også begrepet grønn omstilling…..

Les mer >

 


Kommunaltekniske normer og andre bestemmelser

Bruk av kommunaltekniskenormer, regelverk og lovverk for å sikre god kvalitet på de tekniske anleggene i en kommune. som veger, va-anlegg, lekeplasser o.l…..

Les mer >

 


Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien vil sammen med egen tiltaksplan, legger klare føringer for hvilke budskap som skal prioriteres og hvilke aktiviteter som skal settes i gang og opprettholdes….

Les mer >

 


Kulturminneplan

Karmøy kommune har en stor og rik kulturarv. De tidligste sporene går tilbake til steinalderen, og siden den gang har det vært kontinuerlig menneskelig aktivitet her…..

Les mer >

 


Kulturplan

Hovudføremålet med kulturplanen er å gje føreseielege rammevilkår for kulturlivet og felles kulturpolitiske mål for Karmøy kommune. Planen skal vere eit strategisk styringsdokument …..

Les mer >

 


Legetjenestene

Legetjenestene kan deles inn i fastlege/legevakt, andre kommunale legeoppgaver og samfunnsmedisinske legeoppgaver. I Karmøy har det de siste årene vært en positiv utvikling…..

Les mer >

 


LNF-kartlegging

Den reviderte LNF-kartleggingen tar utgangspunkt i LNF-områder i gjeldende kommuneplan (2008-2019). Kommunen er delt inn i 5 soner, slik som i mange andre av kommuneadministrasjonens skriftlige arbeid…..

Les mer >

 


Miljørettet helsevern

Lovkrav innen fagfeltet miljørettet helsevern (MHV) er flyttet fra den gamle kommunehelsetjenesteloven til ny lov om folkehelsearbeid. Det er i folkehelseloven stilt…..

Les mer >

 


Næringsutvikling

Strategisk næringsplan for Karmøy 

Les mer>

 

 


Psykisk helse og rus

I tråd med den nasjonale satsingen og anbefalinger i blant annet Helsedirektoratets veileder Sammen om mestring, har Karmøy kommune bygd opp en tverrfaglig rus og psykisk helsetjeneste som gir helhetlig oppfølging for begge grupper.

Les mer ->

 


Reiselivsplan

Karmøy har et kulturbasert reiseliv som er en del av kommunens næringsliv. Reiseliv er verdiskaping: Næringen
genererer inntekter og arbeidsplasser,….

Les mer >

 


Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er mange uønskede hendelser som kan ramme Karmøy-samfunnet. Den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er et forsøk på å sammenfatte de viktigste…..

Les mer >

 


Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Planen gir en kort innføring i lover og regler før den beskriver rusmiddelsituasjonen internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Deretter tar planen opp nasjonale….

Les mer >

 


Skolebruksplan

Skolebruksplanen er først og fremst et grunnlagsdokument for beslutninger knyttet til skoledriften i Karmøy. Planen beskriver nåsituasjonen og vurderer….

Les mer >

 


SLT-folkehelse, handlingsplan

Handlingsplanen for 2016 inneholder konkrete tiltak og innsatsområder innen SLT og folkehelsearbeidet i Karmøy kommune. Tiltakene er listet opp og knyttet opp….

Les mer >


Smittevernplan

Smittevernlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen. I situasjoner der det har oppstatt situasjoner med smittsomme sykdommer vil smittevernlegen lede arbeidet med håndtering av situasjonen. Gjeldende smittevernplan ble utarbeidet i 2016.

Les mer ->

 


Trafikksikkerhetsplan

Planen inneholder Karmøy kommunes visjon, målsettinger og strategier for å forebygge ulykker i trafikken. Planen omhandler trafikk – og sykkelopplæring i skoler og barnehager, ….

Les mer >

 


Universell utforming, plan

Plan for universell utforming skal være et virkemiddel for å oppnå mer inkluderende og allmenne løsninger i de fysiske omgivelsene der kommunen er ansvarlig…..

Les mer >

 


Vald i nære relasjoner

Vald i nære relasjonar er alvorleg kriminalitet, et angrep på grunnleggande menneskerettar, og eit folkehelseproblem. Valden har eige uttrykk og omfatter fysiske, psykiske,….

Les mer >

 


Velferdsteknologi – strategi

Mennesker til alle tider har tatt i bruk ny teknologi for å gjøre livet enklere. Når teknologien
løser oppgaver vi før brukte mye tid på,….

Les mer >