Budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025

Rådmannens lederlag består av kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, kommunalsjef teknisk Eiliv Staalesen, stabssjef Øystein Daviknes Hagerup og kommunalsjef oppvekst og kultur Bjørn Andersen.

Samfunnsutviklingen og utfordringsbildet lokalt og globalt gjør at vi må løse oppgavene våre på nye måter. Karmøy kommune skal være en god kommune å bo og leve i, besøke og drive næring i – også i fremtiden, skriver rådmann Vibeke Vikse Johnsen i innledningen til handlingsplanen for 2022-2025.

Formannskapet behandlet budsjettet

Mandag 22. november behandlet formannskapet forslaget til budsjett og økonomiplan. Da ble posisjonens (flertallspartiene Ap, FrP, KrF, Sp og V) forslag til budsjett lagt fram.

Les posisjonspartienes forslag til nytt budsjett for 2022.

Les etatssjefenes budsjettblogger

Nora Olsen-Sunds budsjettblogg
Bjørn Andersens budsjettblogg
Eiliv Staalesens budsjettblogg

Les mer om budsjettet

Tester ut energispareløsninger

Økte strømpriser, som privathusholdningene opplever, slår også inn på kommunen som eier mer enn 300 bygninger med et bruksareal på rundt 220 000 kvadratmeter. Derfor er budsjettet styrket med 2,6 millioner kroner til økte engergikostander, trass i at det gjøres svært mye for å redusere energibruken.

Kommunen har et generelt mål om å halvere energibruken ved å optimalisere ventilasjon, oppvarming og lys. Skal det være mulig, må en ha gode verktøy for energioppfølging i hver enkelt bygning, som blant annet omfatter tidligere års forbruk og det faktiske behovet. Dette vil Karmøy gjøre med «Green tracker».

Kommunen har også investert i utstyr og anlegg som skal gjøre det mulig å måle enegiforbruk før og etter iverksatte energisparetiltak (ENØK). Gjennom en forskningsbasert tilnærming, vil en kunne teste ut hvilke tiltak effekt i forhold til kostnad. Dette vil bli publisert slik at også andre kan dra nytte av kommunens erfaringer. To konkrete eksempler på tiltak det skal «forskes på», er varmepumpe på Fredheim bu og behandling og bytte av vinduer på Skudeneshavn barneskole.

En skal også teste ut bruk av solceller og solfangere på kommunale formålsbygg, i første omgang teste dette ut på to skoler med svømmebasseng – Vormedal ungedomskole og Bø ungdomsskole.

Samler tjeneste som barnekoordinator

Det forventes å komme lovkrav om ny ordning for barnekoordinator for familier som har, eller venter, barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder barn som vil ha behov for langvarige og sammensatte tjenester. I dag er slikt koordineringsansvar fordelt på ulike tjenester innen helse og omsorg og PPT. Ved å samle disse funksjonene vil en oppnå større kompetanse og kapasitet på området, det forventes at tiltaket også vil ha en kostnadseffektiv gevinst.

Utfra regjeringens anslag, skal 25-50 barn i Karmøy ha behov for barnekoordinator. I realiteten er det imidlertid mer enn 100 brukere under 18 år som i dag har vedtak om koordinator ut fra retten til individuell plan.

Liten og trygg

Karmøy kommune har totalt 31 barnehager. Der gikk det ved utgangen av fjoråret 2 331 barn, fordelt på åtte kommunale og 23 private barnehager. Det budsjetteres med 71 færre barn i 2022 enn i 2020.

Samtidig som barnetallet er på vei ned, har andelen av barn som det søkes plass for økt. Dette bidrar til økte kostnader.

Det er stor fare for overkapasitet både i private og kommunale barnehager i tida framover. Slik overkapasitet kan bidra til mindre effektivitet og derfor økte kostnader.

Kommunen har i flere år hatt som mål å øke den kommunale prosentandelen av barnehageplasser. I en situasjon med overkapasitet i barnehagene er dette krevende – det er for eksempel ikke behov for flere barnehager i perioden fram til 2035. Det er på den annen side heller ikke aktuell politikk å legge ned kommunale barnehager eller redusere kapasiteten i de som er. Dette ses på som et virkemiddel for å sikre retten til barnehageplass. Det er imidlertid viktig for kommunens økonomi at kommunale barnehager ikke har tomme plasser. Derfor er det igangsatt et omfattende omdømmeprosjekt «Liten og trygg» som skal synliggjøre kvaliteten og verdiene i de kommunale barnehagene, for å sikre at de kommunale plassene fylles opp og at effektiviteten er god.

Behov for flere heldøgns omsorgsplasser

Det er et økende behov for heldøgns omsorgsplasser, i form av heldøgns omsorgsboliger og sykehjemsplasser, i Karmøy. Byggingen av Skudeneshavn sykehjem, med 32 sykehjemplasser og åtte heldøgns omsorgsboligerer, er startet og planlegges ferdigstilt i løpet av desember neste år. Til tilbudet er klart til å tas i bruk vil en fortsatt ha ekstrasenger i Torfæusgate, ved Norheim sykehjem samt kjøpe senger av Bokn.

Nye idrettshaller i bygd og by

Det satses på idrett i Karmøy kommune, til glede for store og små. I fjor ble en dobbel hall på Åkra tatt i bruk. Både i tilknytning til nye Stangaland skole i Kopervik og den renoverte Vormedal ungdomsskole bygges det nye haller, og det kan bidra til større mangfold av idretter. De nye aktivitetsflatene vil enkelt la seg fylle av idrettsmiljøene på ettermiddag og kveld. På dagtid benyttes idrettshallene av skolene.

Under koronaen opplevde kommunen økt bruk av turområder der slikt kan måles. Men selv etter at samfunnet åpnet opp igjen, ser det økte besøket ut til å ha vedvart. Ved siste telling i 2020, passerte drøyt 98 000 personer tellere ved utvalgte turløyper. I år anslås det at antall passeringer vil komme opp i 140 000, og dette forventes å øke ytterligere de nærmest åra.

Mer helhetlig ansvar for barnevernet

Barnevernsreformen har vært under planlegging i flere år. De store endringene vil innføres fra 1. januar 2022. Reformen innebærer at kommunen får et større og mer helhetlig barnevernsansvar. Dette fører med seg ekstra kostnader. I utgangspunktet skal disse kostnadene kompenseres gjennom rammetilskuddet (midler kommunen får fra staten). Det er budsjettert med en ekstra overføring på 12,5 millioner kroner i 2022.
Barnevernsreformen skal bidra til mer forebygging og tidlig innsats, og samarbeid på tvers av tjenester. Selv om reformen først og fremst gjelder selve barnevernet, vil resultatene lettest oppnås ved endringer i hele oppvekstfeltet.

Noe av målet med reformen er at flere barn skal kunne hjelpes gjennom økt veiledning av omsorgspersoner, slik at færre barn må plasseres utenfor hjemmet. Må barnet flyttes ønsker en i størst mulig grad å benytte personer barnet kjenner fra før enten familie eller nettverk. Barnevernet vil få ansvaret for å rekruttere fosterhjem og følge disse opp. Videre vil barnevernet få et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak.

Barnevernet i Karmøy har i flere år allerede forberedt seg på barnevernsreformen ved å endre måten å jobbe på.

Færre unge – flere eldre

Befolkningssammensetningen er i endring. Det har den vært i noen år. Med færre unge og flere eldre, må ressurser i økt grad dreies fra barnehager og skoler til eldreomsorg.

Antall barnehagebarn (0-5 år) nådde en topp i 2014 og er siden det redusert med 455 barn. Antallet forventes å gå ytterligere ned fram til 2026. Mer enn ni av ti barn går i barnehager. Behovet for barnehageplasser endres med andre ord raskt – nedgang vil bety mindre etterspørsel etter barnehage. Da må også utgiftene til barnehagesektoren reduseres. Det er lagt inn en reduksjon i sektor barnehage på nesten 10 millioner kroner for 2022, basert på nedgangen i barnehagebarn.

Det samme skjer i skolen – det er blitt færre barn. Befolkningsprognosen fra Statistisk sentralbyrå viser at det blir en nedgang i antall barn i grunnskolen i Karmøy kommune på nesten 100 barn pr. år fram mot 2031.
Fram mot 2030 vil det bli halvannen gang så mange over 80 år som i dag. Det innebærer at det må skapes omsorgstilbud til langt flere som skal leve lenge. Samtidig blir det ikke nevneverdig flere i voksen alder, altså de som står for en stor del av de offentlige inntektene gjennom skatt. Dermed blir utfordringene med å få budsjettet til å gå opp og behovet for å finne smarte løsninger stadig større.

Karmøy kommune hadde ved årsskiftet 42 345 innbyggere. Befolkningen økte fram til 2016 (42 000) da det stagnerte. Så har det vært en liten økning igjen det siste året. Det er et lite fødselsoverskudd som fører til i befolkningsvekst – det har de siste åra flyttet flere ut av Karmøy enn inn til kommunen.