Kommunedirektøren og kommunens ledelse

Kommunedirektøren er øverste leder for de som er ansatt i kommunen. I øyeblikket er det ca. 3 200 personer. De er inndelt i tre etater og kommunedirektørens stab.

Karmøys kommunedirektør heter Vibeke Vikse Johnsen. Fra desember 2022 er Øystein Daviknes Hagerup konstituert som kommunedirektør på grunn av sykefravær.

I ledergruppa si har hun tre kommunalsjefer –  for teknisk, helse og omsorg og oppvekst og kultur – samt stabssjefen.

 • Kommunedirektør Vibeke Vikse Johnsen
 • Kommunalsjef teknisk: Eiliv Staalesen
 • Kommunalsjef helse- og omsorg: Nora Olsen-Sund
 • Kommunalsjef oppvekst og kultur: Bjørn Andersen
 • Stabssjef: Øystein Daviknes Hagerup

5. mars 2018 ble Vibeke Vikse Johnsen ansatt. .

Kommunedirektørens primærfunksjon er å gi støtte og oppfølging overfor organisasjonen.

Kommunedirektøren har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhet. Dette omfatter hele tjenestetilbudet, all planlegging, økonomi og personalforvaltning.

Hovedoppgaver:

 • Skape en god serviceorganisasjon med god tilgjengelighet som er tilpasset de tjenestebehov som befolkningen kan forvente gjennom de rammer som Karmøy kommune til en hver tid arbeider innenfor.
 • Legge til rette for at informasjonen om de kommunale tjenester blir godt kjent for innbyggerne og næringslivet i kommunen.
 • Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse
 • Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte
 • Støtte til lederne og bygging av felles ledelseskultur
 • Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg
 • Sikring av rammer, rutiner og retningslinjer for virksomheten
 • Ansvar for iverksetting av vedtak og tilbakemelding av resultater
 • Utvikling av personalet og organsisasjonskulturen
 • Internkontroll
 • Beredskap

Kommunedirektøren har kontor i 3. etasje av rådhuset.