Borgerlig vigsel

Hvordan gå fram for å få gjennomført borgerlig vielse i Karmøy kommune

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Karmøy kommune v/ kommuneadvokat kontoret, Postboks 167, 4291 Kopervik, leveres i Rådhuset i Kopervik, eller elektronisk til vielse@karmoy.kommune.no, senest to uker før vielsen. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Dere kan gifte dere borgerlig i egen kommune, i en annen kommune i Norge, ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett eller for utenlandske myndigheter. I de fleste kommunene vil normalt vielser bli foretatt innenfor vanlig kontortid.

Ekteskapsloven gir ordfører og varaordfører vigselsmyndighet. Kommunestyret har delegert vigselsmyndighet til advokatene ved kommuneadvokatens kontor, det er hovedsakelig de som gjennomfører vielsen.

Kommunale vielser avholdes som hovedregel i kommuneadvokatens lokaler vis a vis rådhuset, i kontortiden torsdager og fredager fra kl. 10:00 til 15:30. Vår adresse er Sveinsvolljordet 9, 4250 Kopervik. Kontoret ligger i Senterets underetasje. Det kan unntaksvis åpnes for at vielser avholdes til en annen tid og/eller annet sted, etter særskilt avtale med vigslerne.

Karmøy kommune mottar søknader om borgerlig vielse i digitalt skjema. Følg lenken nedenfor for å gå til skjemaet.

Kommunal vielse – registering

Spørsmål kan rettes på e-post til: vielse@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 81 01 78

Brudefolk, vitner og gjester bør møte opp 10 minutter før avtalt tid for vielse.

Seremonien holdes i vigselsrommet og varer i 10 – 15 minutter.

Brudeparet må ha med seg gyldig legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Vielsen kan foregå på norsk, engelsk og tysk. Valg av språk gjøres i skjemaet når dere bestiller tid for vielse.

For andre språk må dere selv sørge for tolk.

Ønsker dere å utveksle ring(er), spille egen musikk eller lese dikt under seremonien, skal det spesifiseres i skjemaet når dere bestiller tid for vielse. Det gjelder også hvis dere ønsker å avslutte seremonien med et kyss.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Borgerlig vielse er gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Karmøy og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.
For vielser av personer hjemmehørende i andre kommuner og/eller andre tider/steder enn kommunens ordinære tilbud vil det kunne bli ikrevd et gebyr for å dekke merutgiftene. Kommunestyret i Karmøy vedtok følgende gebyrsatser i forbindelse med budsjett for 2022:

Bosatte i Karmøy kommune:

  • Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0.
  • Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1630
  • Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1090
  • Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2710

Bosatte i andre kommuner:

  • Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 1090
  • Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2710
  • Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2170
  • Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3800

* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler.

Gebyr faktureres forskuddsvis, og faktura må være betalt før vielsesdato for at vielsen skal finne sted.