Ordføreren: La oss etablere et frivillighetsråd!

Egil Houeland mottar kulturprisen,

Ordfører Jarle Nilsen brukte en vesentlig del av sin tale ved den årlige nyttårsmottakelsen på frivilligheten. Det er naturlig ettersom kommunen tidligere i desember ble kåret til Norges frivillighetskommune for 2018. Ordføreren pekte på flere av årsakene til at kommunen fikk denne utmerkelsen og masse hederlig omtale. Men han mente vi nå bør gå ett skritt videre: – Ved konstituering etter neste lokalvalg bør det etableres et Frivillighetsråd som har som skal representere frivillighetens interesser i kommunen, med uttalerett i alle saker som omhandler frivilligheten.

Etter først å ha sveipet over deler av den internasjonale situasjonen med Brexit, Trump, svensk kaos etter valget i høst, MeToo-bevegelsen og avgangen til flere statsråder, slå ordføreren fast at det er roligere tider på Haugalandet. Men også her må vi vente tøffere tider når tjenestebehovet i åra som kommer kan vise seg å øke mer enn kommunens handlingsrom: Det er tid for omstilling, slo Jarle Nilsen fast og pekte på blant annet digitalisering for å gjøre kommunen mer effektiv og for å bedre kvaliteten på tjenestene til innbyggerne.

Og så må vi bli flere, både innbyggere og næringsdrivende. Derfor mener ordføreren det er viktig å komme i gang med utviklingen av kommuneområdet Kolnes-Eikje-Skre, der det – over noe tid – skal etableres 1700 nye boenheter, skole, barnehage og andre offentlige tilbud. Første steg på denne utviklingen er ny Eikjeveg. Noe av denne ligger i Haugesund kommune og arbeidet kan ikke påbegynnes før den er planlagt ferdig i begge kommunene. Derfor ga Jarle Nilsen klar uttrykk for at han nå forventer at Haugesund kommune blir ferdig med sin del av reguleringarbeidet. – Det vil styrke regionen, og det styrke regionsenteret Haugesund, slo ordføreren fast fra talerstolen.

Avslutningsvis utfordret Jarle Nilsen innbyggerne til å bruke stemmeretten sin og spesifikt til å bruke stemmeseddelen for å få flere kvinner inn i de folkevalgte organa. – I dagens kommunestyre er dessverre bare 12 av 45 representanter kvinner. Det kan du endre ved å gi kvinner stemmetillegg i det partiet du stemmer på og ved å føre over kvinner du har tillt til fra andre partier. Jeg er overbevist om at de beste diskusjonene, de beste vurderingene, den beste samfunnsutviklingen og de beste vedtakene blir gjort når begge kjønn er godt og mest mulig likt representert.

Les hele ordførerens tale.

Priser

Markus Aarøy Vikse viste hvorfor han har fått kulturstipend.

En viktig del av ordførerens nyttårsmottakelse er utdeling av de kommunale prisene: kulturstipend, kulturpris og byggeskikkpris. Tradisjonen tro fikk forsamlingen gode bevis for hvorfor tre ungdommer var plukket ut til å motta kulturstipend: Markus Aarøy Vikse med en nysirkus, Kristin Hjellset med vakkert fløytespill og Florian Matthias ten Napel med like fremragende bratsj-framføring.  Stipendiene ble delt ut av medlemmer i  oppvekst- og kulturutvalget Johnny Stangeland, Randi Wisnæs og Asbjørn Eik-Nes.

Les omtale av de tre stipendiatene.

Byggeskikkprisen gikk denne gang til arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke ved Jan Ove Bjørheim og Odd Hansen (som byggherre) for Åkrasanden Atrium og ble overrakt av leder for hovedutvalg teknisk og miljø, Trond Aksnes.

Les mer om vinneren av byggeskikkprisen.

Kulturprisen ble utdelt av ordføreren selv og gikk til Egil Houeland for sin mangeårige innsats for å fremme lokalt musikkliv gjennom radio 102.  Ordføreren berømmet Houeland for å ha greid balansen mellom det å drive kommersiell nærradio med det samfunnsansvaret det er å fremme det lokale kulturlivet. Houeland kvitterte for prisen med en bemerkning om at han i dag blir hedret for noe som det på begynnelsen av 1980-tallet var strengt forbudt å drive med. Egil Houeland var med å etablere radio 102 i 1985 og har fått være med på hele den lange reisen, som han uttrykte det.

Les mer om kulturprismottakeren.

Som vanlig ble ordførerens nyttårsmottakelse rammet inn av et kor – denne gangen Kor e Mor – og elegant ledet av Geir Sigbjørn Toskedal. Programmet omfattet også et festlig revyinnslag fra Tuastadrevyen ved  Egil Vihovde og Kurt M. Johansen. Og etterpå var det selvsagt kake og kaffe.

Kristin Hjellset

Florian Matthias ten Napel

Alle kulturstipendvinnerne og utdelerne.

Kor e Mor

Jan Ove Bjørheim mottok byggeskikkprisen

En litt influensarammet ordfører Jarle Nilsen