Oppholdstyper på sykehjem

Ulike oppholdstyper ved sykehjemmene i Karmøy

Langtidsopphold i sykehjem er ment for personer med omfattende og langvarige behov for hjelp eller personer med demens med stor svikt i egenomsorg, som har behov for heldøgns pleie og omsorg. Det skilles mellom ordinære plasser og skjermede plasser for demente.

Tjenestebeskrivelse fra Nasjonal tjenestekatalog


Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Et korttidsopphold kan vare fra én dag til flere uker.

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som er viktige i hverdagen.

Tilbudet retter seg hovedsakelig mot personer som etter en samlet vurdering trenger midlertidig hjelp til rehabilitering, habilitering, utredning m.m.

Tjenestebeskrivelse fra Nasjonal tjenestekatalog


Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem. Hensikten er å gi den pårørende i hjemmet et pusterom, samt å gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig.

Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. En avlastning har også som mål å sørge for nødvendig og regelmessig fritid og ferie for den som har omsorg for andre. Oppholdet kan variere i lengde, og skal være individuelt tilpasset.

Tjenestebeskrivelse fra Nasjonal tjenestekatalog


Øyeblikkelig hjelp-plasser er et tilbud til kommunens innbyggere over 16 år som trenger akutt, men ikke avansert, behandling.

 

Søknad og egenbetaling

Søknader og spørsmål knyttet til helse- og omsorgstjenester i kommunen rettes til bestillerkontoret for helse og omsorgstjenester.

Bestillerkontoret


Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Avlastningsopphold er gratis.

Egenbetaling – helse- og omsorgstjenester

 

Informasjon til beboere i kommunens sykehjem