Bli støttekontakt, besøkshjem, familieavlaster, tilsynsfører eller miljøarbeider

Kan du tenke deg å være støttekontakt eller å tilby å være avlastnings-/besøkshjem for noen som trenger det? Kommunen har stadig behov for personer og familier som kan påta seg denne typen oppgaver.

Det er for tiden behov for støttekontakter med sertifikat til barn/unge/voksne med særskilte behov.

Støttekontakt (illustrasjonsfoto)En støttekontakt (ofte omtalt som fritidskontakt) hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tilbudet skal hjelpe ham/henne til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad. Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Bli støttekontakt for barn, unge eller voksne med særskilte behov:

Bruk søknadsskjemaet under eller ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktperson i avdeling for aktivitet og avlastning:

Linda Tomren Stave, telefon 902 76 539, e-post: lts@karmoy.kommune.no

Bli støttekontakt for barneverntjenesten:

Barnevernet har stadig behov for personer som kan være støttekontakt. For mer informasjon se her.

Søk om å bli støttekontakt

Dersom du ønsker å bidra inn mot kun èn av målgruppene, ber vi om at dette opplyses i skjemaet hvor du registrerer din interesse.

Det er for tiden stort behov for flere støttekontakter i rus- og psykisk helsetjeneste (ROP). Velg kategori 3: Voksne med utfordringer relatert til psykisk helse/-og eller rus. 

Registrer din interesse for å være støttekontakt ->

Vi tar kontakt dersom vi har oppdrag som kan være aktuelle for deg.

Link til tjenestebeskrivelse


Å være besøkshjem eller familieavlaster innebærer at du tar imot barn eller ungdom en eller flere helger per måned (eller etter nærmere avtale) for å gi avlastning til foreldrene og gode opplevelser for barna. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen som har husrom og hjerterom.

Det er ikke krav om formell utdannelse. Det blir lagt vekt på egnethet. For å bli godkjent må det legges fram tilfredsstillende politiattest. For besøkshjem kan det også bli krevd utvidet politiattest og fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Besøkshjem

Behovene for besøkshjem kan være knyttet til utfordringer i familien, og er hjemlet i lov om barnevern. Besøkshjemmet er et privat hjem hos en familie/person som kommunen ansetter. Ordningen skal ikke erstatte barnets hjem hos sine foreldre.

Familieavlastning

Behovene for avlastning er knyttet til særlig tyngende omsorgsoppgaver, f.eks. på grunn av nedsatt funksjonsevne. Avlastningen kan gis som et hjelpetiltak til foreldre/foresatte til barn, ungdom og unge voksne. Avlastningen kan skje i et privat hjem hos en familie/person som kommunen ansetter, eller evt hjemme hos barnet/ungdommen. Avlastningstiltak er hjemlet i lov om helse og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Trenger du mer informasjon?

Les mer på barneverntjenestens nettsider.

Søk om å bli besøkshjem eller familieavlaster

Dersom du ønsker å bidra inn mot kun èn av målgruppene, er det viktig at du opplyser dette i skjemaet hvor du registrerer din interesse.

Registrer din interesse -> 

NB! Du vil kun bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuelle for deg.

Link til tjenestebeskrivelse


En tilsynsfører har som oppgave å følge med på at barnet blir tilfredsstillende ivaretatt i tråd med forutsetningene.

En miljøarbeider i barneverntjenesten bidrar bl.a. med å utvikle gode rutiner for og rundt barnet.

Bli tilsynsfører eller miljøarbeider i barnevernet – Søknadsskjema