Ny lokal forskrift “Forskrift om forebygging av koronasmitte, Karmøy kommune, Rogaland”- vedtatt 07.04.2020

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Karmøy kommune, Rogaland

Fastsatt av Karmøy kommune ved rådmann med hjemmel i lov 1994-08-085-55 (smittevernloven) § 4-1 første ledd jf. delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 02.05.2016 (med tillegg vedtatt 19.12.2016).

§ 1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige tiltak for å begrense og motvirke smitte av koronaviruset (covid-19).

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder alle personer, organisasjoner og virksomheter med fast eller midlertidig opphold i Karmøy kommune.

§ 3 Kollektivreiser

Alle som benytter kollektivtransport i Karmøy skal være spesielt oppmerksomme på anbefalinger om personlig hygiene og ta spesielt hensyn til medpassasjerer og mannskap.

Bestemmelser fra mannskap skal følges.

§ 4 Samlinger mv.

Flere enn 5 personer bør ikke være sammen i gruppe. Ute i det offentlige rom, som i parker, i marken, på utendørs idrettsanlegg og i byrommet for øvrig, bør alle sørge for å ha minst 2 meters avstand til andre mennesker. Avstand på 2 meter gjelder også innendørs.

Dette gjelder også ved russearrangementer og «rulling» med buss og liknende.

Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for de som er i samme familie eller i samme husstand.

§ 5 Varehandel, fellesarealer på kjøpesentre, varehus og lignende

I butikker hvor 2 meter avstand kan være vanskelig å overholde, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter. Den enkelte kunde må selv sørge for å holde minst denne avstanden til de andre i lokalet.

Antall kunder samtidig i lokalet tillates i den grad avstandskravet kan overholdes.

Virksomhetseier må sørge for rutiner som hindrer sammenstimling og kødannelse.

I tillegg gjelder følgende krav til smittevernrutiner:

  • Felles berøringspunkter som betalingsterminaler, håndtak, frysere, kjøleskap og handlevogner etc. må rengjøres hyppig. Lister for internkontroll føres.
  • Muligheter for håndvask, håndsprit, engangshansker eller lignende skal være tilgjengelig for kunder og personell. Den enkelte plikter å etterleve gjeldende krav til smittevernhygiene.

Det er ikke tillatt å selge smågodt, nøtter eller andre ikke-emballerte varer som brødvarer i skuffer, kaker eller andre varer uten emballasje. Disse kan likevel selges dersom de er forhåndspakket i poser, beger e.l. av personale. Brødskjæremaskin er ikke tillatt brukt. Frukt og bær som ikke kan vaskes, skal så langt det er mulig forhåndspakkes i passelig kvantum i poser, lukket beger e.l. av personale.

All servering som ikke er godkjent av Mattilsynet fra tidligere, er ikke tillatt, slik som servering av smaksprøver/kaffe/te i butikker.

§ 6  Karantene

Innbyggere og besøkende i Karmøy skal etterleve til de til enhver tid gjeldende karantenereglene.
Innbyggere i Karmøy kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

§ 7 Begrensninger i besøk til sårbare grupper

Det er i utgangspunktet ikke lov å besøke sykehus, sykehjem eller andre helseinstitusjoner. Det er innført adgangskontroll og alminnelig besøksstans. Dette for å ivareta smittevern for pasienter. Besøkende skal følge stedets regler.

§ 8 Cruiseskip og andre fartøy

Det tillates ikke anløp av cruiseskip i perioden forskriften gjelder. Dette gjelder også opplag av skip med et større antall av besetningsmedlemmer.

Utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy plikter å følge politimesterens beslutninger om landlovnekt. Smittevernlegen kan beslutte at landlovnekt også skal gjelde for norske besetningsmedlemmer.

§ 9 Generell anmodning fra Karmøy kommune

Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i kommunen vår og deres pårørende.

§ 10 Ansvar

Karmøy kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet
Denne forskriften erstatter:
Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) for Karmøy kommune, vedtatt 18.03.2020.

Forskrift om begrensning i varehandel og regulering av antall passasjerer som kan nytte kollektivtilbud, vedtatt 15.03.2020.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til 19. april 2020.

Redegjørelse og begrunnelse for  fastsettelse av «Forskrift om forebygging av koronasmitte, Karmøy kommune, Rogaland» jf. smittevernloven § 4-1 jf. § 1-5

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført til befolkningen, kan kommunestyret med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd vedta

  1. forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
  2. stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,
  3. stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
  4. isolering av personer i geografisk avgrensende områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
  5. pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.

 

I Karmøy kommune har kommunestyret delegert denne myndigheten til rådmannen, jf. delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 02.05.2016 (med tillegg vedtatt 19.12.2016).

For å kunne iverksette tiltak etter § 4-1 må de grunnleggende krav i smittevernloven § 1-5 være oppfylt. Her fremgår:
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Selv om det ikke er antatt eller direkte dokumentert at mat er en vanlig smittevei for covid-19 kan dette likevel ikke utelukkes som en aktuell smittevei. Det er derfor et stort fokus på håndhygiene i befolkningen. Smitte via nese/munn til hånd til mat samt direkte munn/host til mat er noe en skal unngå så lenge utbruddet varer. Kommuneoverlegen betrakter dette som en høyst mulig smittevei ut fra våre lokale erfaringer og generell kunnskap om sykdomsutbredelsen i Karmøy kommune. Kommuneoverlegen vurderer det som et lite inngrep, begrenset til de matvarer som fremgår etter § 5, tredje ledd.

Smittevernlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter smittevernlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Forskriften ble sendt ut på høring til politiet og næringsforeningene i kommunen fredag 3. april med høringsfrist til mandag 7. april kl. 12.00.

Karmøy kommune har ikke mottatt noen høringssvar med konkrete ønsker om endringer i foreslått forskrift.

Kommunene på ytre Haugalandet har hatt god dialog for å komme frem til likelydende forskrifter i de ulike kommunene. Dette for å sikre forutberegnelighet for innbyggere og næringsliv.

 

Rådmannen i Karmøy, 07.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen