Nora Olsen-Sunds budsjettblogg

Etatssjef Helse og omsorg, Nora Olsen-Sund

Det kjennes godt å få lagt frem budsjett og økonomiplan for 2021. Budsjettet bærer preg av at Karmøy har gode tjenester og dyktige medarbeidere. Etter et krevende år preget av pandemi er jeg enda sikrere på at vi i felleskap, kommunens innbyggere og ansatte, har forutsetningene som skal til for lykkes med den videre utviklingen av våre felles tjenester. I budsjettdokumentet er det flere suksesshistorier som jeg er stolt av å være en del av – både som en del av fellesskapet her lokalt, men også nasjonalt. Suksesshistoriene inneholder drømmer/ønsker som vi som samfunn har jobbet lenge for nå. Mange får nå leve lenge i kommunen, muligheten til selvstendige liv er større, flere tilbud blir gitt i kommunen, tilbudene er mer individuelt tilpasset og kompetansenivået til våre ansatte har aldri vært høyere.

Antall personer som er 65 år eller mer øker fra dagens 6400 til rundt 10300 i 2040. Det betyr at hver fjerde person vil være over 67 år i 2040, mot dagens èn av sju. At vi lever lenger og at eldre utgjør en stadig større del av befolkningen er en positiv utvikling og gir nye muligheter. Dette mulighetsrommet må vi som kommune og innbyggere utforske og ta i bruk. Innbyggerne må i større grad inviteres inn som frivillige i tjenester til oppgaver de opplever som meningsfulle, noe som er en vinn-vinn situasjon både for kommunen og den frivillige. Hver enkelt av oss må ta vare på egen helse, i størst mulig grad tilrettelegge hjemmet for alderdommen og ta i bruk mulighetene som ny teknologi gir. Velferdsteknologi er et naturlig virkemiddel i kommunens tjenestetilbud både i sykehjemmene gjennom videre satsning på pasientvarslingsanlegg og i den enkelte innbyggers bolig når de får helsehjelp. Nye trygghetsalarmer åpner opp for ytterlige elektroniske løsninger.

Tilbudet om hjelp ved lette og moderate psykiske lidelser skal utvikles videre. Dette er et lavterskeltilbud og betyr at innbyggerne selv kan ta direkte kontakt for å få hjelp. Tilgjengeligheten blir ytterligere forbedret når vi i 2021 vil utforske nye muligheter for nettassisterte selvhjelpsbehandling.

Over flere år har Karmøy barnevern økt det forebyggende arbeidet. Dette betyr at flere barn får hjelp i Karmøy og ikke trenger å flytte fra kommunen ved omplassering. Det er fint at flere barn har fått beholde sin lokale tilhørighet. Jeg er glad for at dette er en satsning som vil bli videreført i 2021. For å sikre et bærekraftig barnevern fremover vil barn og familier som har størst behov for tiltak prioriteres og får mer hjelp, mens tiltak til familier som klarer omsorgen selv reduseres.

Kvaliteten på tjenestene er et resultat av kompetanse og stabilitet. Heltidskultur er et sentralt virkemiddel for å sikre stabilitet. Ved å ha flere hele stillinger øker sannsynligheten for at brukerne opplever forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. De får færre ansatte å forholde seg til, og møter hjelpere som har større mulighet til å kjenne dem og deres situasjon godt. For å sikre høy kompetanse har jeg tro på å kombinere ekstern rekruttering og bygge kompetanse internt i organisasjonen. Det er derfor viktig å være en stor lærebedrift for ordinære lærlinger og Menn i Helse. Det har vært utfordrende å rekruttere sykepleiere, vernepleiere og leger. Vi vil derfor fremover i større grad kvalifisere egne ansatte gjennom desentralisert syke- og vernepleierutdanning. For å styrke rekruttering av leger er vi glad for at vi deltar i ALIS vest prosjektet og vi vil arbeide med å øke antall turnusleger i kommunen.

Takk for jobben du gjør til beste for andre. Det verdsettes.

Nora Olsen-Sund