Nødvendige tiltak

God turnusplanlegging er et viktig tiltak.

I Karmøy har tjenestebehovet innen helse og omsorg økt betydelig. På bakgrunn av dette har helse- og omsorgsetaten hittil i år også hatt et betydelig økonomisk merforbruk. Det er derfor nødvendig å sette i gang tiltak for å bremse den økonomiske veksten. I samråd med fagforeningene blir de ansatte i etaten varslet om at større grep nå må tas:

  • Ansettelsesstopp – ble iverksatt fra 26. august.
  • Rådmannen hadde informasjonsmøte med tillitsvalgte 17. september.
  • Helse- og omsorgsetaten har hatt informasjonsmøte med de tillitsvalgte 23. september.
  • En arbeidsgruppe som skal ivareta ansatte og driften på best mulig måte i omstillingsprosessen er nedsatt. Denne består av arbeidsgiver, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten.
  • Arbeid med turnuser er ett av tiltakene. I de virksomhetene hvor det er nødvendig er gjeldende turnus sagt opp, slik at det blir mulig å innføre mer effektiv turnusordning fra nyttår. Hvis endret turnus medfører overtallighet vil det bli vurdert å overføre ansatte til andre virksomheter. Det er ønskelig å unngå oppsigelser.

Prognose for samlet merforbruk i helse- og omsorgsetaten er pr 26. september anslått til ca 80 mill. kroner. I dette beløpet er det ikke hensyntatt ekstrabevilgningen på 33 mill. kroner som ble tilført i budsjettjusteringen i mai. Medregnet ekstrabevilgningen vil den faktiske prognosen for merforbruk være 47 mill. kroner i 2019.