Naturforvaltning

av Anders L. Eie sist endret 07.03.2013 - 14:52
Naturforvaltning skal være med på å ta vare på den naturen vi har. Enten det gjelder forurensing, ferdsel i marka eller forvalting av jaktbare arter. Disse sakene blir i all hovedsak behandelt av teknisk etat ved driftsavdelingen og naturforvalteren.

LOS Categories

Naturforvaltning

 

 

Alternative navn: Ferdselsregler, Fri ferdsel,Bålplass, Bråtebrann, Bråtebrenning, Grillplass, Sankthansbål, St. Hansbål, Friluftsområde, Gapahuk, Marka, Markaområde, Natursti , Park, Parkanlegg, Telting, Teltplass, Turkart, Turløype, Turområde, Tursti, Turveg, Turvegkart, Turvei, Turveikart, Fiskekort, Fiskeravgift, Sportsfiske, Elgjakt, Ettersøkshund, Fellingskvote, Fellingsløyve, Fellingsrapport, Fellingstillatelse, Jaktrapportering, Jegeravgift, Jegerprøve, Jegerregisteret, Småviltjakt, Snarefangst, Storviltjakt, Vald, ATV, Ervervskjøerer, Ervervskjøring, Firehjuling, Helikopter, Leiekjører, Leiekjøring, Motorbåt, Scooterløyve, Sjøfly, Skuterløyve, Snøscooter, Snøskuter, Terrengkjøretøy, Traktor, Artsvern, Biologisk mangfold, Fredning, Landkapsvernområde , Marine verneområder, Miljøinformasjon, naturvern, Myrvern, Nasjonalpark, Naturreservat, Restriksjonssone, Spesialområde bevaring, Trua arter, Truede arter, Våtmarksvern, Verneområde, Verneverdig, Eutrofiering, Fallrettigheter, Kalking, Overgjødsling, Vassdragsforvaltning, Elg, Fallvilt, Hjortevilt, Rådyr, Rovdyr, Rovvilt, Skadd vilt, Skadet vilt, Småvilt, Storvilt, Viltfond, Viltnemnd, Viltpåkjørsel

 


Side-alternativer
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.