Tilskuddsordninger

av admin sist endret 05.03.2018 - 10:13

Alle foreninger, lag og klubber som driver med forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy kommune i tråd med den formålsparagraf som er fastsatt, er berettiget til tilskudd. Tilskuddene har som siktemål å stimulere aktiviteten innen foreningen. En målsetning er at alle grupper av befolkningen får et reelt tilbud om aktivisering i sin fritid og en vil derfor ta særlig hensyn til aktiviseringstilbud for prioriterte grupper, herunder barn og unge, når tilskudd fordeles.

 

Tilskudd til virksomhet for eldre 2018
Karmøy eldreråd gir støtte til virksomhet for eldre og prioriterer foreninger/lag som gjør en kontinuerlig innsats for eldre, herunder også pensjonistforeninger og andre som har eldrearbeid som hovedformål.

Kulturopplevelser for barn og unge fra lavinntektsfamilier - opplevelseskort og dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon.

 

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i Karmøy kommune.

Søknadsfrist 1. mars.

Drift av eksisterende tiltak (driftstilskudd til lag og foreninger)

Skal du søke på denne tilskuddsordningen, krysser du av for Drift av eksisterende tiltak når du kommer inn i det elektroniske søknadsskjemaet.

Denne tilskuddsordningen gjelder ordinær drift, bl.a. utgifter til lokaler, administrasjon, reise og diverse materiell. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse, art, aktivitet, antall betalende medlemmer, egeninnsats, kapitalbehov og hvilke andre ytelser foreningen får fra Karmøy kommune.

OBS: Denne tilskuddsordningen gjelder altså IKKE tilskudd til lekeapparat/lekeplass. Se Nærmiljøanlegg (Nytt tiltak).

Ikke tilskuddsberettiget er foreninger/lag som drives på forretningsmessig basis, som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige interesser, herunder aktiviteter knyttet til bedrifter, som driver med konfirmantforberedelsesgrupper o.l., som er paraplyorganisasjoner med medlemslag fra flere kommuner, som er aksjonspreget eller hvor foreningen/laget kan forventes å ha relativ kort levetid og organisasjoner som får driftstilskudd fra andre offentlige etater.

Krav for tilskudd

 • Organisasjonen skal ha minst 15 medlemmer
 • Organisasjonen skal ha en medlemskontingent på minimum kr. 100 pr. medlem
 • Organisasjonen skal være åpen for alle
 • Organisasjonen skal ha minst 10 medlemssamlinger/arrangement i året

Følgende vedlegg kreves

 • årsrapport
 • revidert regnskap
 • budsjett for søknadsåret (inntekter og kostnader)

Reparasjon/vedlikehold (-av foreningsbygg/anlegg)

Skal du søke på denne tilskuddsordningen, krysser du av for Reparasjon/vedlikehold når du kommer inn i det elektroniske søknadsskjemaet.

Denne tilskuddsordningen gjelder reparasjoner og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg og idrettsanlegg. Gjelder ikke innkjøp av løsøre.

OBS: Denne tilskuddsordningen gjelder altså IKKE reparasjon av lekeapparat/lekeplass. Se Nærmiljøanlegg (Nytt tiltak).

Krav for tilskudd

 • Anleggene bør være slik at det i størst mulig grad kommer hele lokalsamfunnet til gode.
 • Universell utforming prioriteres.

Følgende vedlegg kreves

 • kopi av tinglyst skjøte eller leiekontrakt
 • arbeidsplan og beskrivelse med tegning/skisse (med godkjenning fra offentlig myndighet)
 • kostnadsoverslag og finansieringsplan

Nærmiljøanlegg (Nytt tiltak)

Skal du søke på denne tilskuddsordningen, krysser du av for Nytt tiltak når du kommer inn i det elektroniske søknadsskjemaet.

Denne tilskuddsordningen gjelder bl.a. eksisterende og nye lekeplasser, løkker, akebakker, friluftsanlegg, små BMX-baner, skateboardbaner/-ramper, minigolfanlegg m.m.

Det gis ikke tilskudd til kjøp av areal, fartsdumper, trafikkbommer o.l., leplanting, opparbeiding av trafikkareal, lekeplasser på skoler, i barnehager eller forretningssentra, idrettsanlegg slik det er definert av departementet.

Krav for tilskudd

 • Anlegget skal være tilgjengelig for alle.
 • "Utbygger" må gå inn med egenandel på minst 50%.
 • "Utbygger" eier arealet eller har disposisjonsrett på minst 10 år.
 • Det må brukes godkjent utstyr på lekeplassene.

Følgende vedlegg kreves

 • dokumentasjon/redegjørelse for eiendomsforhold
 • kart som viser beliggenhet
 • arbeidsplan og beskrivelse med tegning/skisse (med godkjenning fra offentlig myndighet)
 • kostnadsoverslag og finansieringsplan

 

Søknadsfristen for kulturmidler 2018 hadde søknadsfrist 1. mars.

Vi gjør oppmerksom på at Karmøy kommune forbeholder seg retten til å bruke kontaktinformasjonen i kommunens foreningsregister.

 

Tilskudd til festivaler og dagsfestivaler

Elektronisk søknadsskjema skal ikke benyttes. Skriv søknad. Søknaden skal inneholde: Foreløpig program, budsjett, regnskapsutdrag fra fjoråret, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson og adresse.

Søknad til festivaler og dagsfestivaler sendes: post@karmoy.kommune.no

 


 

 

 

 


Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.