Vannmiljøarbeidet

Visste du at over halvparten av vannet i Karmøy er for dårlig? Ifølge vannforskriften har Norge et mål om god eller svært god tilstand til vann og sjøområder. Bildet viser situasjonen for Karmøy. Blå og grønn farge er godt, mens gul, oransje og rød farge viser områder som er henholdsvis moderate, dårlige og svært dårlige når det gjelder vannkvalitet. Karmøy kommune arbeider derfor i lag med Haugaland Vannområde for å forbedre vannkvaliteten. Hos oss er kloakk og landbruk hovedkildene for forurensning. I tillegg er det ulike industriforurensninger i Karmsundet.

Grønn = god tilstand, gul = moderat tilstand, orange = dårlig tilstand, rød = dårlig tilstand

I en naturlig bekk vil det ofte være stor variasjon. Vannet kan renne raskt eller sakte, det kan være solfylt eller skygge, ha store steiner i bunn, små steiner i bunn, eller sand og mudder i bunnen. Det kan være rette partier og svinger. Variasjon gjør at ulike arter i ulike stadier og aldrer kan finne leveområder.

På Karmøy er mange av bekkene rettet ut, murt opp med steiner på sidene, og kanalisert for å lede vannet raskest mulig bort fra markene. I tillegg har beite og slått gjort at det er ekstremt lite kantvegetasjon langs bekkene. I tillegg har vi mennesker laget veier og rør som ikke passer for naturen, som for eksempel hinder fisken i å svømme oppover bekken. I har også landbruksforurensning og kloakkforurensning som ødelegger.

For å sette fokus på miljøtilstanden i bekker har Karmøy kommune startet sjøørretprosjektet. Det kan du lese mer om her. I tillegg til sjøørretprosjektet arbeider kommunen med vannkvalitet gjennom rensing av kloakk, samarbeid med landbruket, fornying av kloakknett og ved forvaltning av reguleringsplaner og byggesaker.