Tilskudd og erstatninger i landbruket

Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt

Der det er påvist at gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til erstatning.

Gjødsling av skog – tilskott

Gjødsling av skog vil bidra til økt karbonopptak og er et viktig klimatiltak.

Ansvarlig: Anders L. Eie

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller som følge av mangel på arbeidskraft i forbindelse med koronapandemien.

Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Hvis du eier en landbrukseiendom og planlegger utvikling kan du søke om tilskudd til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

Naturskadar – erstatning

Statens naturskadeordning gjelder ved naturskade, når det ikke finnes et vanlig forsikringstilbud for det som er skadet.

Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon – erstatning

Landbruksmyndighetene kan gi forskjellige pålagte oppgaver som skal hindre sykdom og skade hos planter og dyr. Du kan søke om erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket – tilskott

Skogkultur og kvalitetsutvikling – Miljøtiltak – Nybygging og ombygging av skogsveier – Skogbruksplanlegging og miljøregistrering – Skogsdrift med taubane, hest, o.a. – Andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Ansvarlig: Anders L. Eie

Produksjonstilskudd i jordbruket

Driver du med bevaringsverdig landbruk, har kulturlandskap, dyr på beite, eller produserer mat? Da kan du få produksjonstilskudd for å sikre aktivt og bærekraftig jordbruk.

Regionalt miljøprogram i jordbruket – tilskott

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen.

Skogplanting – tilskott

Støtteordning til tettere nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer.

Ansvarlig: Anders L. Eie

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

SMIL-ordningen er et tilskudd som går til miljøtiltak med lokal forankring.

Tilskott til drenering – søknad

Som eier av jordbruksareal kan du søke om tilskudd til drenering. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Økologisk landbruk – direkte tilskott

Hvis du driver økologisk jordbruk, kan du få tilskudd i tillegg til ordinært produksjonstilskudd.
Forøvrig er ordningen og søknaden lik som for produksjonstilskuddet.