Søknadspliktige tiltak i landbruket

Avkjørsel – privat avkjørsel fra offentlig vei

En avkjørsel er området mellom en offentlig vei og privat eiendom. Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Bompenger – privat vei

Det er ikke lov til å sette opp bom på en privat vei uten samtykke fra kommunen. Kommunen velger også størrelsen på bomavgiften.

Driftsbygning i landbruket

Hvis du skal oppføre en driftsbygning på din gårdseiendom må du søke kommunen om tillatelse.

Driveplikt på landbrukseiendom – søknad om fritak

Eier du en eiendom med jordbruksareal har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden, enten selv eller til en som leier arealet, men du kan søke om fritak.

Konsesjon og boplikt – landbrukseiendom

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon, som er tillatelse til å overta eiendommen. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Hensikten med konsesjonsreglene er å sikre bosetting. Det er kommunen som avgjør søknader om konsesjon.

Landbruksvei – bygging

Hvis du planlegger bygging eller ombygging av en landbruksvei på din eiendom må du få godkjenning av kommunen. Landbruksvei er både jordbruksvei og skogsvei

Landbrukseiendom – deling

Å dele en eiendom betyr å endre eiendommens grenser. Dersom eiendommen brukes eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må du søke kommunen om godkjenning. 

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning.