Landbruksveg

Skal du bygge veg og usikker på om hvor det skal søkes?

 

Er vegen på en lanbrukseiendom, og regulert til LNF?
Ja Nei
Skal den i all hovedsak
brukes til landbruksformål?
Du må søke etter
“Plan og bygningsloven”
 Ja Nei
Du må søke den som landbruksveg Du må søke etter
“Plan og bygningsloven”
Les litt på nettstedet www.skogsvei.no for å få mer informasjon om søknaden og kanskje andre spørsmål du har på dette.
 

 

Hvordan søker jeg?

Kommunen vil ha følgenede ved søknad:

  • Søknadskjema LDIR-902 fra landbruksdirektoratet.
  • Utfyllende forklaring for bruk av vegen i forhold til eiendommen
  • Kart. Vegen er tegnet inn der den skal gå
  • Naboerklæring hvis nødvendig (Nærmere enn 40 meter)
  • Ved utkjørsel til offentlig veg. Må tillatelse til utkjørsel fra vegmyndighet være vedlagt.  Fylkes-, riks- og europaveger er vegmyndighet Statens vegvesen. På kommunale veger er kommunen vegmyndighet. Private veger, er vegeier myndighet.
  • Ved kjøring over annen manns veg for å komme til vegen, må vegrett fremlegges, med underskrift fra vedkommende vegeier.

Lever søknaden til kommunen, og kommunen vil behandle saken så fort det lar seg gjøre. En har svarfrist på 3 uker. Da kan svaret bare være at det tar lengre tid.

Usikker på de forskjellige vegklassene. Les vegnormalene for landbruksveger. Klasse 7 er den mest brukte traktorvegen.

Finnes det støtte?

I hovedsak ikke. Men hvis du skal lage en skogsbilveg, kan det være muligheter for støtte. Men da må vegen være for å kunne ta ut skogsvirke, den må være så tung at en lastebil med henger kan kjøre på den med tømmer, holde en klasse 1,2,3 eller 4.

Søknad om støtte til bygging av skogsbilveg gjennom videre til Fylkesmannen.

Bygge vegen

Ved prosjektering og bygging av vegen bruker en normaler for landbruksveg brukt som mal. Disse finnes også på nett.

 

Hvis du har spørsmål til søknaden kan du ta kontakt med kontaktpersonen