Jord- og husdyrbruk

Jordbruksforvaltingenen

Landbrukskontoret i Karmøy kommune har saksbehandling knyttet mot særlover som jordlov, konsesjonslov, odelslov og lignende, samt ulike tilskuddsordninger i næringen.

Jordbrukssaker blir behandlet av teknisk sjef v/sektor areal og byggesak.

Det utføres offentlige rådgivning- og informasjonsfunksjoner opp mot jord- og bygdeutvikling generelt.

Relevante dokumenter for landbruket kan du finne på høyre side.

Deponeringsplan for matjord

Hvem gjør hva på landbrukskontoret

 • Jord-, odel-, og konsesjonslovsaker f.eks.:
  • Fradeling av tomter
  • Konsesjon ved kjøp av eiendom
  • Bo- og driveplikt
 • Uttalelser i forbindelse med BU-søknader
 • Landbruksøkonomiske spørsmål og offentilge tilskudds- og låneordninger i forbindelse med investeringer eller andre tiltak
 • Bygdeturisme- Grønn omsorg – Norsk gardsmat
 • Tilskudd til spesielle miljøtitak i jordbruket
 • Jordskiftesaker
 • Tidligpensjon for bønder
 • Statistikk/statistisk sentralbyrå
 • Personalsaker – kurs
 • Lover og forskrifter, rundskriv fra stat og fylke
 • Kontorutstyr – Gardsarkivet – Publikasjoner- bøker, blad, småskrift etc.
 • Omdisponering av jordbruksareal
 • Veterinærvakt
 • Hus nr. 2
 • Uttalelser Plan- og bygningsloven
 • Kontroll og matrikkelføring av egenerklæringer om konsesjonsfrihet
 • Driftsbygninger for husdyr

 

 • Jordbruk/hagebruk generelt
 • Deling av landbrukseiendommer
 • Nydyrking
 • Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler

 

 • Jordregister
 • Gjerdeklyvere og hundeporter
 • Husdyrhold generelt
 • Produksjonstilskudd, søknader, kontroll, manuell utbetaling
 • Miljøplan
 • Oppmåling av areal
 • Avløserordning – Avløserlaget – sykdom – ferie
 • Veterinære forhold Husdyrhold  (scrapie) – tiltak mot radioaktivitet
 • Kontroll og matrikkelføring av egenerklæringer om konsesjonsfrihet
 • Forpaktning av jordleieavtaler
 • Grøfting
 • Tilskudd til spesielle miløtiltak i jordbruket:
  • Områdetiltak
  • Steingarder
  • Renseparker
  • Lyngprosjekter osv
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket:
  • Restaurering av bygninger/gårdsmiljø
  • Restaurering av kulturlandskapet (lyngheier, gammel slåttemark m.m.)
 • Forurensing fra husdyrhold
 • Kvalitetssystem i landbruket – Arbeidsmiljø i landbruket
 • Driftsbygninger for husdyr
 • Landbruksregisteret
 • Endre jordarbeiding
 • Leie av jord
 • Gjødselplaner- jordprøver