Informasjon om Skogfond

Skogfond er en %-andel mellom 4 og 40% av tømmerverdien fra skoghogst som blir satt av til skogfond. De gir også 85% skattefordel. Det er kommunen som administrerer kontoene.

Disse pengene kan brukes til forskjellige tiltak i skogen.

Noe av det som kan betales gjennom skogfond er:

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • Skogbruksplanlegging
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • Oppmerking av eiendomsgrenser

 

Statens landbruksforvaltning er de som har tjenesten på sin side.

Det er også laget et enkelt og greit faktaark om skogfond

Det er laget en skogfondskalkulatorsom kan være verd å se nærmere på.