Landbruk

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:35

Hovedmålet for jordbruket i Karmøy er: ”Opprettholde dagens produksjonsareal, produksjonsvolum og størst mulig sysselsetting bygd på utnyttelse av lokale ressurser”. Og i dag har vi 77 kvadratkilometer med landbruksareal. som står for over 12 milliarder totalt bruttoprodukt, eller 0,9 % av verdiskapningen i kommunen. Karmøys jordbruk preges av mange små bruk med få fulltidsbønder. Andelen leiejord er svært høy: ca. 55-60 %. Dette må sees i sammenheng med den komplekse eiendomsstrukturen i kommunen.

Verdiskapning av landbruket i Karmøy, Utsira og Bokn

Nibio har laget en rapport om verdiskapningen i landbruket og landbruksbaserte virksomheter i Rogaland. Under kan du lese rapporten og vedlegget som viser tallene for hver kommune i Rogaland.

Rapport, Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland

Vedlegg, Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland

Men vi ønsker å vise frem tallene for våre kommuner: Karmøy, Utsira og Bokn.

Statistikk (SSB), 2014:

Tal inbyggjarar 41 753
Totalt areal, km2 219
Jordbruksareal i drift, km2 50
Produktivt skogareal, km2 27
Avvirking, m3 818
Tal landbrukseigedomar 1 137
Tal jordbruksbedrifter 232
Sysselsettingsprosent 67
Sysselsette i primærnæring 1 %

 

Berekningar, 2014, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr 73,2
Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr 3,1
Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr 7,3
Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr 26,2
Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr 12 291
Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune 0,9 %
Årsverk jordbruk 216
Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB), 2014 2
Årsverk tilleggsnæring 12
Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruk 33

 

Verdiskapning i jordbruk, Karmøy, bruttoprodusert i mill. kr.

 

Statistikk (SSB), 2014:

Tal inbyggjarar 211
Totalt areal, km2 6
Jordbruksareal i drift, km2 1
Produktivt skogareal, km2
Avvirking, m3
Tal landbrukseigedomar 38
Tal jordbruksbedrifter 4
Sysselsettingsprosent 78
Sysselsette i primærnæring 4 %

 

Berekningar, 2014, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr 1,1
Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr 0,1
Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr
Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr
Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr 84
Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune 1,4 %
Årsverk jordbruk 4
Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB), 2014
Årsverk tilleggsnæring
Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruk

 

 

Verdiskapning i jordbruk, Utsira, bruttoprodusert i mill. kr.

 

Statistikk (SSB), 2014:

Tal inbyggjarar 868
Totalt areal, km2 45
Jordbruksareal i drift, km2 9
Produktivt skogareal, km2 4
Avvirking, m3 76
Tal landbrukseigedomar 105
Tal jordbruksbedrifter 45
Sysselsettingsprosent 70
Sysselsette i primærnæring 9 %

 

Berekningar, 2014, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr 14,6
Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr 0,3
Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr 1,5
Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr
Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr 222
Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune 7,4 %
Årsverk jordbruk 44
Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB), 2014
Årsverk tilleggsnæring 2
Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruk

 

Verdiskapning i jordbruk, Bokn, bruttoprodusert i mill. kr.