Landbruk

Hovedmålet for jordbruket i Karmøy er: ”Opprettholde dagens produksjonsareal, produksjonsvolum og størst mulig sysselsetting bygd på utnyttelse av lokale ressurser”. Og i dag har vi 77 kvadratkilometer med landbruksareal. som står for over 12 milliarder totalt bruttoprodukt, eller 0,9 % av verdiskapningen i kommunen.

Landbrukavdelingen i Karmøy kommune har saksbehandling knyttet mot særlover som jordlov, skoglov, konsesjonslov, odelslov og lignende, samt ulike tilskuddsordninger i næringen.

Landbrukssaker blir behandlet av teknisk sjef v/sektor areal og byggesak, landbruksavdelingen

Det utføres offentlige rådgivning- og informasjonsfunksjoner opp mot jord, skog, husdyr – og bygdeutvikling generelt.

Relevante dokumenter for landbruket kan du finne på høyre side. Eller på en av sidene som ligger under landbruket.

Litt om jordbruket

Karmøys jordbruk preges av mange små bruk med få fulltidsbønder. Andelen leiejord er svært høy: ca. 55-60 %. Dette må sees i sammenheng med den komplekse eiendomsstrukturen i kommunen.

Litt som skogbruket

Karmøy er det om lag 40.000 mål med skog. Dette strekker seg alt fra edelløvskog til sitkaskog. Karmøy kommune ønsker å legge til rette for et aktivt skogbruksmiljø. Vi ønsker å vise fram skogen som et natur- og klimaområde. Dette skal gjøres gjennom informasjon, veiledning og forvaltning. Skogbruksansvarlig skal være et kontaktpunkt i kommunen om skogfaglige spørsmål både for private og offentlige.

Hvem gjør hva på landbrukskontoret

Ønsker du et møte eller avtale en telefonsamtale med noen av oss, så prøv og book oss gjennom vårt bookingsystem.

 • Jord-, odel-, og konsesjonslovsaker f.eks.:
  • Fradeling av tomter
  • Konsesjon ved kjøp av eiendom
  • Bo- og driveplikt
 • Uttalelser i forbindelse med Innovasjon Norge-søknader
 • Landbruksøkonomiske spørsmål og offentlige tilskudds- og låneordninger i forbindelse med investeringer eller andre tiltak
 • Bygdeturisme- Grønn omsorg – Norsk gardsmat
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
 • Jordskiftesaker
 • Tidligpensjon for bønder
 • Statistikk/statistisk sentralbyrå
 • Personalsaker – kurs
 • Lover og forskrifter, rundskriv fra stat og fylke
 • Kontorutstyr – Gardsarkivet – Publikasjoner- bøker, blad, småskrift etc.
 • Omdisponering av jordbruksareal
 • Veterinærvakt
 • Hus nr. 2
 • Uttalelser Plan- og bygningsloven
 • Kontroll og matrikkelføring av egenerklæringer om konsesjonsfrihet
 • Driftsbygninger for husdyr
 • Rådgivning innen forvalting av skog
 • Oppfølging av skogbruksloven
 • Forvalting og av skogfond
 • Forvaltning av tilskudd i skogbruket
 • Landbruksveger. Her under:
  • Jordbruksveger
  • Skogbruksveger
 • Trær og skog på kommunale eiendom
 • Hjorteviltforvaltning
 • Fallvilt
 • Jegerprøveeksamen
 • Digitalisering av spreieareal
 • Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler
 • Jordregister
 • Gjerdeklyvere og hundeporter
 • Husdyrhold generelt
 • Produksjonstilskudd, søknader, kontroll, manuell utbetaling
 • Oppmåling av areal
 • Avløserordning – Avløserlaget – sykdom – ferie
 • Veterinære forhold Husdyrhold  (scrapie) – tiltak mot radioaktivitet
 • Kontroll og matrikkelføring av egenerklæringer om konsesjonsfrihet
 • Forpaktning av jordleieavtaler
 • Grøfting
 • Tilskudd til spesielle miløtiltak i jordbruket:
  • Områdetiltak
  • Steingarder
  • Renseparker
  • Lyngprosjekter osv
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket:
  • Restaurering av bygninger/gårdsmiljø
  • Restaurering av kulturlandskapet (lyngheier, gammel slåttemark m.m.)
 • Forurensing fra husdyrhold
 • Driftsbygninger for husdyr
 • Landbruksregisteret
 • Endre jordarbeiding
 • Leie av jord
 • Jordbruk/hagebruk generelt
 • Deling av landbrukseiendommer
 • Nydyrking