Tilskudd til friluftslivsanlegg

Karmøy kommune, ved naturforvalteren, deler hvert år ut midler til friluftslivsanlegg. Det er hovedutvalg for oppvekst og kultur som vedtar utbetalingene.

Søknad for tilskudd til friluftslivsanlegg har frist 1. mars hvert år.

Karmøy kommune deler ut midler til organisasjoner som ønsker å lage/vedlikeholde anlegg knyttet til friluftsliv. Det forutsettes en egeninnsats av lag/foreningen.

For å sikre at de kommunale midlene blir brukt til friluftslivanlegg og at de kommer
allmennheten til gode, stiller kommunen følgende vilkår for å søke om tilskudd:

  1. Tiltaket må komme allmennheten til gode. I utgangspunktet må anlegget være
    tilgjengelig for alle hele året.
  2. Søker må innhente alle nødvendige tillatelser til tiltaket.
  3. Organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige interesser er ikke tilskuddsberettiget. Lag/foreninger som arbeider aksjonspreget og/eller hvor laget/foreningen kan forventes å ha kort levetid er heller ikke tilskuddsberettiget.
  4. Ved nybygg/oppgradering, drift og vedlikehold av friluftslivanlegg skal det legges
    vekt på universell utforming.
  5. For større anlegg, for eksempel turhytter eller badestrender, kreves det at søker eier eller har disposisjonsrett over arealet i minst 10 år.
  6. Misbruk av ordningen kan føre til at kommunen trekker tilbake hele eller deler av tilskuddet.