Retningslinjer for nedgravde oljetanker i Karmøy kommune

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Regelverk

Forurensningsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse. I kapittel 1 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Kapittel 1 gjelder oljetanker som er større enn 3200 liter, men kommunene kan bestemme at dette kapitlet også skal gjelde for tanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre. I Karmøy kommune gjelder kapittel 1 kun for tanker større enn 3200 liter etter vedtak fra 2003.

Utskifting av gamle tanker

Utskifting av gammel tank med tilsvarende ny vurderes som vedlikehold og vil derfor ikke omfattes av søknadsplikten. Utskiftningen skal meldes til kommunen på eget skjema.

Nyinstallering  av oljetanker

Nyinstallering av nedgravd oljetank krever fullstendig søknad om byggetillatelse. Søknad om byggetillatelse sendes forvaltningsavdelingen i Karmøy kommune.

Meldeplikt  for oljetanker

Jfr. Forurensningsforskriften § 1-9 er det meldeplikt for oljetanker større enn 3200 liter. Den ansvarlige for en nedgravd oljetank skal gi skriftlig melding om tanken til kommunen. Det er også ønskelig med innmelding av nedgravde oljetanker mindre enn 3200 liter.

Tanker som tas permanent ut av bruk

Oljetanker som er større enn 3200 liter skal tømmes, rengjøres og graves opp for gjenbruk eller destruksjon.

Oljetanker mindre enn 3200 liter skal også primært tømmes og graves opp. Der tank av ulike grunner ikke kan fjernes, kan det tillates at tanken tømmes og fylles med egnet fyllingsmasse (sand, grus o.l.). Dette gjelder tanker som ligger under bygningskonstruksjoner eller der oppgraving vanskelig lar seg gjennomføre. Gjenfylling forutsetter at tanken er tett. Ved kjent lekkasje må tanken graves opp og forurenset grunn må fjernes. Tankens påfyllingsrør skal fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Sanering av nedgravde oljetanker meldes på vedlagt skjema. Sanerte oljetanker må leveres til godkjent mottak. Dette kan være kommunal avfallplass, eller mottak for metallretur (ståltanker).

Har du spørsmål om nedgravde oljetanker?

Har du spørsmål vedrørende nedgravde oljetanker, ta kontakt med kontaktperson