Periodisk tilstandskontroll av oljetanker

Det skal gjennomføres periodiske tilstandskontroller av nedgravde oljetanker Kontrollen må tankeier selv bestille av et privat firma som utfører slike arbeidsoppgaver. Kontrollen skal følge følgende tidsintervaller:

 1. Enkeltbunnet ståltank: første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år.
 2. Dobbeltbunnet ståltank: første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år. En grundig utført og dokumentert tetthetsprøving av dobbeltbunnen er tilstrekkelig tilstandskontroll.
 3. Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank: første kontroll etter 20 år. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
 4. GUP-tank: det skal gjennomføres trykktesting omlag to år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat av denne trykktestingen, gjennomføres ordinær førstegangskontroll ved 30-års alder. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
 5. Dobbeltvegget tank: et kontinuerlig overvåkningssystem er tilstrekkelig tilstandskontroll for dobbeltveggete tanker, samt for tanker som sammen med kunststoffduker (linere) og systemer som gir dobbeltveggeffekt. Det skal føres en revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøvinger loggføres.
 6. Rekondisjonert ståltank: første kontroll etter 10 år, deretter periodiske tilstander hvert femte år.

* Der kravet til periodisk kontroll ikke er overskredet i forhold til tankens alder gjelder punkt 1) – 6) ovenfor i stedet for handlingsplanen.

Utførelse av tilstandskontroll

Det er private firmaer som gjennomfører kontrollen, og tankeiere må selv bestille kontroll. Kontrollen og reparasjon av tanker skal utføres i henhold til anvisning og spesifikasjoner fra produsenten av den aktuelle tanken og utføres av et kvalifisert firma.

Som et minimum skal tanker med mannhull kontrolleres på følgende måte:

 1. Rengjøring og gassfrigjøring
 2. Innvendige undersøkelser (punkter i undersøkelsen avhenger av type tank men vil vanligvis være sjekk av korrosjon, groper, sprekker, deformasjoner, mykningstendenser, delamineringer og diameterforandringer)
 3. Undersøkelser av påfyllingsrør og lufterør
 4. Tetthetskontroll.

Tanker uten mannhull skal minst kontrolleres på følgende måte

 1. Visuell undersøkelser av påfyllingsrør og lufterør
 2. Tetthetskontroll.

Kontrolløren skal sende en skriftlig tilstandsrapport til kommunen etter kontrollen. Rapporten skal minst inneholde følgende punkter: Tankeier, eiers adresse, produkt, dato for kontroll, tankvolum, type tank, beliggenhet, observerte skader utvendig og innvendig, markering av skade på tank (skisse), tankens tilstand (god, brukbar, dårlig, hull, tetthet ved prøving), og merknader/utbedringer. For GUP-tanker og særlig korrosjonsbeskyttede ståltanker skal kontrolløren også fastsette neste kontrolltidspunkt. Kontrolløren må i tillegg følge plikter og krav som fremkommer i andre relevante bestemmelser, for eksempel forskrift om arbeid i tanker (arbeidsmiljøbestemmelser), avfallsforskriften (farlig avfall) og forksrift om systematisk helse-, og miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll).