Forurensning

Akutt forurensing er forurensing som oppstår plutselig. Dette gjelder blant annet utslipp av olje og kjemikalier, både på land og i sjøen. I slike tilfeller må den som forurenser, eller oppdager forurensingen ringe brannvesenet.

Ved akutt forurensing ring 110.

 

Ved igangsetting av bygge- og gravearbeider på en eiendom hvor det er mistanke om forurensing i grunnen, har du som tiltakshaver en plikt til å kartlegge omfanget av eventuell forurensing. Dette fordi forurensing i grunnen kan føre til helse og miljørisiko for omgivelsene. Det er du som tiltakshaver som er pliktig til å kartlegge

Hvor kan det være forurenset grunn?

  • Miljødirektoratet sin grunnforurensingdatabase gir en oversikt over kjente eiendommer med grunnforurensing. Dette gjelder i hovedsak områder der fylkesmannen eller miljødirektoratet har forurensingsmyndighet. https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/.
  • Noen eiendommer har forurensing i grunnen som følge av tidligere bruk av eiendommen. Det kan grunn til å tro at grunnen er forurenset;
  • I byer må en ofte regne med at det er forurensning i grunnen på grunn av stor ombruk både av arealer og jordmasser.

Hva må du gjøre før du kan grave?

Dersom det er mistanke om grunnforurensing i området må du som tiltakshaver sørge for å utføre tilstrekkelige grunnundersøkelser. Ved påvisning av forurensing av grunnen må du som tiltakshaver sørge for at det blir utarbeidet en tiltaksplan. Denne skal godkjennes av kommunen før du får sette i gang med gravearbeidet.

Forurensingen oppdages under graving.

Dersom forurensing, eventuelt mistanke om forurensing, i grunnen først oppdages under graving, skal gravearbeid som utgjøre en spredningsfare stanses. Det må så gjennomføres nødvendige undersøkelser av grunnen og kommunen skal varsles om forurensingen.

Ferdig med gravearbeidet?

Når gravearbeidet er ferdig skal du sende oss en sluttrapport. Denne skal inneholde en redegjørelse for arbeidet som er utført, og en kvittering på at overskuddsmassene er levert til et godkjent deponi.

Grunnforurensingsdatabasen

Eiendommer med forurenset grunn skal registreres i grunnforurensingsdatabasen. Dette ved at du som tiltakshaver registrerer dette selv og kommunen godkjenner, eller ved innsending av prøvedata til kommunen som registrerer dette.

Utfylling/Bakkeplanering

Ved utfyllinger/bakkeplaneringer er det kun tillat å bruke rene inerte masser. Det kan være jord, stein, tegl, betong og lignende. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å undersøke at massene er rene. Bruk av urene masse som inneholder avfall eller forurensing er et brudd på forurensingsloven og kan medføre pålegg opp opprydding.

Mer om forurenset grunn:

 

Ulovlig brenning av avfall.

Det er forbudt å brenne all type avfall med mindre det skjer i godkjent forbrenningsanlegg.  Avfall skal leveres til godkjent mottak  for å resirkuleres eller videresendes til godkjent forbrenningsanlegg.

Åpen brenning eller brenning i småovn gir en ufullstendig forbrenning med giftige avgasser som inneholder høye konsentrasjoner av giftige stoffer som blant annet dioksiner og PAH (tjærestoffer) og karbonmonoksid.

Brenning av avfall vil bli politianmeldt. Den ansvarlige vil ved gjentagende brenning vil bli gitt en tvangsmulkt i form av engangsmulkt på kr. 20.000, i tillegg til kostnader knyttet til utrykking og saksbehandling.  Den ansvarlige kan også bli pålagt å rydde opp gjenværende avfall som da må leveres til godkjent mottak.

Ulovlig lagring av avfall og gjenstander som er til fare for forurensing.

Det ikke lov å lagre avfall, eller gjøre noe som utgjør en fare for forurensing. Dette i henhold til plikten til å unngå forurensing i § 7, og forbudet mot forsøpling i § 28 i forurensingsloven.

Avfall er definert i forurensingsloven § 27 som løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere. Avfall er altså gjenstander som man ikke lenger har en intensjon om å bruke, men kan også vurderes objektivt. Dette gjennom hvordan gjenstandene lagres, deres utseende og funksjonsdyktighet.  Dersom gjenstandene utgjør en fare for forurensing, kan kommunen pålegge fjerning uten at denne må komme innunder definisjonen på avfall.

Avfall skal leveres til godkjent mottak.

Gjenstander som blir dumpet i naturen eller står til forfall virker skjemmende. I tillegg utgjør glasskår, metallskrot, gjerderester m.m. skadelig en fare for dyr og fugler ved at de setter seg fast, eller skader seg på skrotet. Avfall kan også medføre en fare for forurensing, der omfanget avhenger av mengden og hva for gjenstander dette er. Elektronikk, bilvrak, maling og oljerester og bygg- og revningsavfall kan ha en høy forurensingsrisiko. Dette fordi de kan inneholde miljøgifter som fører til forurensing av omgivelsene.

Den som har forsøplet eller forurenset er ansvarlig for å rydde opp og ta kostnaden. Grunneier kan også bli pålagt å rydde, dersom det ikke er mulig å si hvem som er skyldig i forsøplingen. Ulovlig dumping eller lagring av avfall vil resultere i pålegg om opprydding og tvangsmulkt eller rydding for eiers regning hvis pålegget ikke etterkommes. Størrelsen på tvangsmulkten vil være avhengig av omfanget, men vil være større enn leveringskostnadene til godkjent mottak.

Hageavfall

Hageavfall som dumpes på privat og kommunal grunn regnes som forsøpling.  Dette fordi hageavfall kan inneholde frø eller røtter fra svartelistearter med høy spredningsevne, eller tiltrekke seg uønskede skadedyr som rotter, måker og brunsnegl.  Hageavfallet kan komposteres på egen eiendom eller levers til godkjent avfallsmottak

Næringsavfall:

Alle som driver næringsvirksomhet har plikt til å ha en ordning for håndtering av sitt avfall. Det er mange firmaer som tilbyr denne tjenesten.