Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Det er krav til at offentlige og private aktører bidrar med 20 % av tilskuddsbeløpet mens frivillige lag og foreninger forplikter å bidra med 5 % i egenfinansiering.

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Det anbefales at alle leser utlysningen nøye. Her finner dere rundskriv, veileder og lenke til søknadsskjema

Spørsmål om søknadsordningen eller knutepunktsfunksjonen-  ta kontakt med SLT-koordinator Siri Merete Alfheim, 52 85 74 02 eller sma01@karmoy.kommune.no