Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Tilskuddsordningen 2021 skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø. Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Det kan søkes om tre ulike tiltakstyper: 

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer. 
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. 
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. Det er krav til at offentlige og private aktører bidrar med 20 % av tilskuddsbeløpet mens frivillige lag og foreninger forplikter å bidra med 5 % i egenfinansiering.  

Fristen for å søke: 4. desember 2020.  

Informasjon om tilskuddsordningen, regelverk og søknadsskjema

Utlysningsteksten fra Barne-, ungdoms- og familedirektoratet

Ved spørsmål om søknadsordningen eller knutepunktsfunksjonen ta kontakt med SLT-koordinator Siri Merete Alfheim, 52 85 74 02 eller sma01@karmoy.kommune.no