Skjenkebevilling

Alle som driver et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis til selskapet som skal drive stedet. Skjenkestyrer og stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven og skjenkestyrer må ha bestått etablererprøven etter Serveringsloven.

 

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden

 • Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute, barer skal være markert i tegningen.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve etter serveringsloven for daglig leder/styrer
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 • Overdragelsesavtale (ved overdragelse av eksisterende virksomhet)
 • Dokumentasjon på registrering hos Mattilsynet
 • Dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, har lovlig arbeidskontrakt og yrkesskadeforsikring (dersom kommunen ber om det)
 • Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc., dersom kommunen ber om det)
 • Godkjennelse fra Branntilsynet (dersom kommunen ber om det)
 • Budjsett og finansieringsplan (dersom kommunen ber om det)

Før du søker om skjenkebevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer og stedfortreder som har bestått etablererprøve og kunnskapsprøve.

Kontakt Elin Vikene, telefon 52857421 eller evi@karmoy.kommune.no for å avtale tidspunkt for å avlegge følgende prøver:

Læremateriell bestilles via www.vinn.no. Her kan en også mot en avgift teste seg selv på nettet.

 
 • Saksbehandlingstiden for søknader om skjenkebevilling er normalt 2-4 måneder.
 • Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.
 • Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, brannvesen, skatteetaten og kemneren.
 • Søknaden behandles og avgjøres politisk i hovedutvalg helse og omsorg og formannskapet.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen


Følg linken for å komme til tjenestebeskrivelse for skjenkebevilling

skjenkebevilling – tjenestebeskrivelse


Elin Vikene
E-post: evi@karmoy.kommune.no
Tlf: 52857421