Salgsbevilling

Salgsbevilling kan gis til dagligvarebutikker, bryggeriutsalg og spesialforretninger for øl og mineralvann. Styrer og stedfortreder for bevillingen skal ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for salgsbevilling.

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden

 • Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Målsatt tegning over arealet, som tydelig markerer lokalet og funksjoner der bevillingen skal utøves
 • Dokumentasjon på styrer og stredfortreders ansettelse ved utsalgsstedet
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for salgsbevilling for styrer og stedfortreder
 • Dokumentasjon på registrering hos Mattilsynet
 • Utsalgsstedet må være godkjent som utsalgssted av bygningsmyndigheter og det må foreligge bruksendring/ferdigattest
 • Godkjennelse hos Branntilsynet (dersom kommunen ber om det)
 • Dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, har lovlig arbeidskontrakt og yrkesskadeforsikring (dersom kommunen ber om det)
 • Budsjett og finansieringsplan (dersom kommunen ber om det)
 • Overdragelsesavtale (ved overdragelse av eksisterende virksomhet)

 

Kontakt Elin Vikene, telefon 52857421 eller evi@karmoy.kommune.no for å avtale tidspunkt for å avlegge følgende prøver:

Læremateriell bestilles via www.vinn.no. Her kan en også mot en avgift teste seg selv på nettet. • Saksbehandlingstiden for søknader om salgsbevilling er normalt 1-3 måneder.
 • Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.
 • Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, brannvesen, skatteetaten og kemneren.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen


Følg linken for å komme til tjenestebeskrivelse for salgsbevilling

Salgsbevilling – tjenestebeskrivelse


Elin Vikene
E-post: evi@karmoy.kommune.no
Tlf: 52857421