Etablere virksomhet

Vurderer du å starte egen bedrift – eller har du nettopp startet ditt eget firma?

Det er flere som kan hjelpe deg. Skape har oversikt over hvem som kan bistå deg i din etablering.

Skape

Skape tilbyr hjelp i form av individuell veiledning og vurdering av din forretningside og i form av ulike kurs for etablerere. Vårt mål er å øke din kompetanse for å lykkes. Du har rett på inntil 3 timer gratis rådgivning og kan søke om inntil 8 ekstra timer mot en egenandel av kr 300 pr. time. Flere av våre kurs er gratis eller ha en egenandel. Se vår kurskalender.

Kurs

Etablererkurs
Vi gir deg grunnlaget og oversikten du trenger for at oppstarten skal gå så smertefritt som mulig. Du får en innføring i forretningsplanlegging gjennom Lean Business Planner.
Hovedtemaer: forretningsidé. Situasjonsanalyse, forretningsplan, valg av selskapsform, økonomi og lønnsomhet, markedskommunikasjon og handlingsplaner
Omfang: 12 timer, fordelt over 3 kvelder
Pris: egenandel kr. 800,-

Introduksjonskurs (norsk og engelsk)
Introduksjonskurset gir en kort innføring i oppstart av egen bedrift.
Hovedtemaer: forretningsplan, valg av selskapsform, registrering av firma, personlig motivasjon, spørsmål og svar
Omfang: tre timer.
Pris: gratis.

Temakurs
Skape.no tilbyr et bredt spekter av ulike temakurs. Dette er kortere spesialkurs som den enkelte etablerer kan velge ut ifra eget behov.
Omfang: To−åtte timer.
Pris: egenandel, noe er gratis.

Stipend til etablerere
Har du en vekstkraftig, innovativ idé og ambisjoner om å etablere egen bedrift? Da kan du søke Innovasjon Norge om stipend til etablerere.

VRI – Virkemidler for Regional Innovasjon
VRI Rogaland tilbyr faglig og finansiell støtte til langsiktige, forskningsbaserte utviklingsprosesser i regionen. Prosjektet skal bidra til å videreføre, styrke og fornye det gode samhandlingsklimaet som er etablert mellom FoU og kompetansemiljøer, bedrifter og offentlige myndigheter.

HP N – Handlingsprogram Næring
Handlingsprogram Næring er fylkesplanens handlingsprogram og oppfølgingen av fylkesdelplanene, herunder fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK), Strategisk kulturplan m.fl.

Regionalt forskningsfond Vestlandet
Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) skal være en sentral driver for innovasjon ved å mobilisere til og finansiere forskningsprosjekt av god kvalitet innenfor regionalt prioriterte innsatsområder. Fondet er felles for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tema for utlysningene i fondet er basert på en felles bestilling fra de tre fylkestingene.

Klimapartner
Klimapartnere er regionale partnerskap mellom offentlige og private virksomheter. De går i front sammen for å finne klimavennlige løsninger. Resultatene skapes i felleskap, ved å dele kunnskap og sette fokus på utfordringer og løsninger.

Innovasjon Norge
Du kan ta kontakt med Innovasjon Norge dersom du har en innovativ forretningsidé og ønsker hjelp for å få realisert den. De kan også bistå deg i å knytte kontakter eller bygge nettverk, utvikle bedriften din og å etablere bedriften utenlands.

Validé Haugesundsregionen 

Har du en ide til en bedriftsetablering med skikkelig trøkk? Har ideen potensial til nå et internasjonalt marked, eller er den basert på ny verdensledende teknologi? Da må du ta kontakt med Validé Jæren som hjelper gründere, oppfinnere, forskere og andre som har store ambisjoner for sin bedriftsetablering. Inkubatoren finner du på Forum Jæren.

Ved å tilføre et sikkerhetsnett som inkluderer alt fra hjelp til kapitalinnhenting og kobling mot bransjenettverk, til bistand med kompetanse om bedriftsutvikling og ide-beskyttelse. For de med behov er det også tilgjengelige lokaler i et utviklende miljø – som tilbys rimelig for inkubatorbedriftene.

Karmøy Næringsfond
Validé utøver forvaltningen av Karmøy Næringsfond i tråd med mandat og eierstrategi utarbeidet av Karmøy kommune. Mandatet til fondet er å bidra til å møte behovet for risikokapital i gründerselskaper i tidlig vekstfase, små- og mellomstore bedrifter (SMB) som arbeider med en ekspansiv strategi for å løfte selskapet til en ny vekstfase, eller selskaper i omstilling hvor ansatte overtar driften hvor konsernet har besluttet nedleggelse av lokale arbeidsplasser. Hensikten er å ivareta og skape nye arbeidsplasser i kommunen og konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og salg av disse virksomhetene.
 

Næringshage Rogaland ressurssenter 

Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av 40 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at vi får offentlige midler til å hjelpe regionens grundere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer for vekstbedrifter.

SkatteFUNN
Små og mellomstore bedrifter kan få 20% av dokumenterte utviklingskostnader i fradrag på skatten. Store bedrifter kan få 18%.

Forsknings- og utviklingskontrakt (OFU/IFU) 
Forsknings- og utviklingskontrakter er en tilskuddsordning som innebærer et forpliktende og målrettet FoU-samarbeid mellom en leverandør og en eller flere kundepartnere. Målet med prosjektene er å utvikle et nytt produkt, tjeneste eller produksjonsprosess basert på definerte behov i markedet.

IFU – Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter innebærer et forpliktende og målrettet samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet. Samarbeidet skjer mellom en kundepartner som har konkrete behov for f.eks. et nytt produkt eller tjeneste og en leverandør partner med kompetanse og potensial innenfor det feltet varen etterspørres.

Regionalt miljøprogram 
Gjennom regionalt miljøprogram som administreres av Fylkesmannen i Rogaland kan man få tilskudd blant annet til skjøtsel av synlige automatisk fredete kulturminner og vedlikehold av verdifulle landskapselement. En av hensiktene med dette er å hindre at kulturminner gror igjen og forfaller.

Ta kontakt

med oss for nærmere informasjon om våre tjenester:

Kontakt Per Velde,
telefon 52 85 74 05 / 905 80 534, e-post: pve01@karmoy.kommune.no

eller

Skape

Suzanne de Kok Selstad, epost: suzanne.dk.selstad@skape.no  eller mobil 950 48 515

Rudolf Hansen, epost: rudolf.hansen@skape.no eller mobil 974 67 981

 

Viktige lenker for etablerere