Etablere virksomhet

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:34

Vurderer du å starte egen bedrift – eller har du nettopp startet ditt eget firma? Vi tilbyr hjelp både i form av individuell veiledning og vurdering av din forretningsidé og i form av ulike kurs for etablere. Vårt mål er å øke din sjanse for å lykkes.Karmøy kommune har styrket etableringstilbudet ved å bli partner i Skape. Det er et verktøy for etablerere i oppstartsfasen som tilbyr kurs og rådgiving.

Skape er et partnerskap mellom statlige myndigheter (Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland og NAV), kommunene i fylket og Rogaland Fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape. Nye etablerere møter ofte en jungel av ustrukturert informasjon. Skape ønsker på en enkel og brukervennlig måte å gi en oversikt over ulike tilbud i Rogaland, samtidig som en også skal henvise til annen nyttig informasjon som har relevans for bedriftsetablering. Skape gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland som vil starte egen bedrift.

Næringshagen Rogaland ressurssenter

Rogaland Ressurssenter er en SIVA-godkjent næringshage. De ønsker å samle lokal kompetanse til samarbeid om næringsutvikling gjennom tilrettelegging av lokaler til utleie og relaterte fellestjenester, initiere utviklingsprosjekter i Haugesundregionen og stimulere til samarbeid i nettverk.

Validé Haugesundregionen

Har du en ide til en bedriftsetablering? Har ideen potensial til nå et internasjonalt marked, eller er den basert på ny verdensledende teknologi?

Validé Haugesundregionen hjelper gründere, oppfinnere, forskere og andre som har store ambisjoner for sin bedriftsetablering. Inkubatoren har kontor på Oasen. .

Ved å tilføre et sikkerhetsnett som inkluderer alt fra hjelp ti| kapitalinnhenting og kobling mot bransjenettverk, til bistand med kompetanse om bedriftsutvikling og ide-beskyttelse. For de med behov er det også tilgjengelige lokaler i et utviklende miljø – som tilbys rimelig for inkubatorbedriftene.

Eierne bak Validé Haugesundregionen er Ipark AS, Rogaland Ressurssenter og Imenco Consulting AS.

Økonomiske virkemidler

Nedenfor ser du en oversikt over relevante søknadsformål og ordninger, noen med elektroniske eller papirbaserte søknadsskjema – andre med veiledning i hvordan en søknad skal utformes.

Stipend til etablerere
Har du en vekstkraftig, innovativ idé og ambisjoner om å etablere egen bedrift? Da kan du søke Innovasjon Norge om stipend til etablerere.

Forsknings- og utviklingskontrakt (OFU/IFU)
Forsknings- og utviklingskontrakter er en tilskuddsordning som innebærer et forpliktende og målrettet FoU-samarbeid mellom en leverandør og en eller flere kundepartnere. Målet med prosjektene er å utvikle et nytt produkt, tjeneste eller produksjonsprosess basert på definerte behov i markedet.

IFU – Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter innebærer et forpliktende og målrettet samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet. Samarbeidet skjer mellom en kundepartner som har konkrete behov for f.eks. et nytt produkt eller tjeneste og en leverandør partner med kompetanse og potensial innenfor det feltet varen etterspørres.

Inkubatorstipend
En inkubator er et tilrettelagt miljø hvor innovative gründere/bedrifter i utviklings-/ etableringsfasen gis særskilt oppmerksomhet, for eksempel fysisk/teknisk tilrettelegging, administrative tilbud, faglig veiledning/rådgivning og ansatt inkubatorleder. Inkubatoren kan være privat eller offentlig eid og kan være tilknyttet f.eks. en kunnskapspark eller en næringshage.

Inkubatorstipend er tilskudd til nyetableringer med høyt kunnskaps- eller teknologinivå og som er lokalisert i en inkubator.

Skattefunn
Små og mellomstore bedrifter kan få 20% av dokumenterte utviklingskostnader i fradrag på skatten. Store bedrifter kan få 18%.

Bygdeutviklingsmidler
Bygdeutviklings-midler (BU-midler) kan tilbys til utvikling og investeringer innenfor nye næringer i landbruket og tradisjonelt jord- og hagebruk. Utgangspunktet er gården og bygda sine ressurser.

VRI – Virkemidler for Regional Innovasjon
VRI Rogaland tilbyr faglig og finansiell støtte til langsiktige, forskningsbaserte utviklingsprosesser i regionen. Prosjektet skal bidra til å videreføre, styrke og fornye det gode samhandlingsklimaet som er etablert mellom FoU og kompetansemiljøer, bedrifter og offentlige myndigheter.

Bioenergiprogram
Bioenergiprogrammet er et program for økt verdiskapning innen bioenergi fra landbruket, og skal stimulere til økt bruk av fornybare energikilder. Programmet gir tilskudd til investering i anlegg og til utredning og kompetansetiltak i forbindelse med bioenergi.

Regionalt miljøprogram
Gjennom regionalt miljøprogram som administreres av Fylkesmannen i Rogaland kan man få tilskudd blant annet til skjøtsel av synlige automatisk fredete kulturminner og vedlikehold av verdifulle landskapselement. En av hensiktene med dette er å hindre at kulturminner gror igjen og forfaller.

Matprogram
Verdiskapingsprogrammet for matprodusenter er et program for innovasjon og mangfold på matområdet, hvor målet er å styrke konkurransekraften og øke lønnsomheten til primærprodusenter i landbruket.

Arena-programmet
Arenaprogrammet har midler til å gjennomføre aktiviteter, som temaseminarer, samarbeidsprosjekter og andre tiltak som styrker innovasjonen i den maritime klyngen. Målet med programmet er utvikling av teknologi- og driftsløsninger for utførelse av komplekse operasjoner utført på og fra offshorefartøy.

Ta kontakt

med oss for nærmere informasjon om våre tjenester:

Kontakt Per Velde,
telefon 52 85 74 05 / 905 80 534, e-post: pve01@karmoy.kommune.no

eller

Rogaland Ressurssenter, v/Anne Kristin Helgeland,
telefon: 45614565, e-post: anne.helgeland@rrs.no.

Viktige lenker for etablerere