Møte i Kommunestyret 23.10.2017 18:00

Oktober 23 2017
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
80/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.09.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
81/17 FRITAK OG SUPPLERINGSVALG. RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2015-2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
82/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM INNKJØP
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
83/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. AUGUST 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
84/17 KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (3)
85/17 OVERFØRING AV EIENDOM AS KARMØY RÅDHUS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
86/17 FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON
Saksdokumenter med vedlegg (41)
Protokoll
Behandling (1)
87/17 SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
88/17 HAUGALANDSPAKKEN AS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (5)
89/17 HAUGALAND BOMPENGESELSKAP
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (3)
90/17 ENDELIG FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 - KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
91/17 BESØK/BEFARINGER I KOMMUNENS VIRKSOMHETER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
92/17 TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (5)
93/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (4)
94/17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
Behandling (5)
95/17 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 23. OKTOBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
96/17 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 23. OKTOBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
97/17 KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE I KVALAVÅG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
98/17 PLAN 4075 - PLANPROGRAM FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll