Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn

Er du registrert i manntallet?


For å avgi stemme ved Stortingsvalget må du være registrert i manntallet. Manntallet er en oversikt over de som har stemmerett. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni 2021.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i servicetorget, Karmøy rådhus fra den 12. juli til og med valgdagen mandag 13. september 2021. Du kan undersøke om du står oppført i manntallet ved å ringe servicetorget på telefon 52857510 eller ved å møte opp personlig.

Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen 13. september i den kommunen du står manntallsført i eller om du vil forhåndsstemme. Forhåndsstemmen vil da bli sendt til den kommune du er manntallsført i. Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august, men det er mulig å tidligstemme allerede fra 1.  juli.

Dersom du ikke står i manntallet og mener det er feil kan du klage til valgstyret. Kravet om retting skal være skriftlig og begrunnet. Kravet sendes til Karmøy kommune, valgstyret, postboks 167, 4291 Kopervik.

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. Søknadsskjema utfylles når man avgir sin stemme. Søknadsskjemaet ser slik ut: Søknad Om Innføring I Manntallet 

Dersom man skal avgi stemme ved brevpost (brevstemmegivning utenriks) vil i de fleste tilfeller søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagkonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, merk deg da kravene til brevstemmer som fremgår av valgforskriften § 28. Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Søkerens egen erklæring er her nok. Stemmegivning med søknad må være valgstyret i hende innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen.